...Tankas iššovė tris ar keturis kartus (stovėjau nuo tanko per 10 metrų). Kai viskas paskendo dūmuose, nubėgau prie pat bokšto ir atsistojau gyvoje grandinėje. Tankai supo bokštą ir šaudė virš galvų, sudužę stiklai pabiro ant žmonių, visi stovėjome ir nesitraukėme. Kai kareiviai įsiveržė į vidų, pradėjo dužti apatiniai stiklai, pagalvojau, kad pasiruošė gintis viduje užsibarikadavę vyrai, bet tai jau buvo desantininkai. Mes stovėjome. O kai puolė su automatais, vieną nustūmiau. Jis atsisukęs automato buože užsimojo ir kirto, ačiū Dievui, spėjau pakelti ranką. Stiprus skausmas perėjo per ranką ir galvą, o kai skausmą pajutau nugaroje, nuslinkau iki savo mašinos ir šiaip taip nuvažiavau į Santariškių ligoninę. Ten man sutvarkė nugaroje durtinę žaizdą.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 129.