Sausio 13 d. naktį, apie 1 val., išgirdau Kosmonautų prospektu televizijos bokšto link važiuojant tankus ir šarvuočius. Juos lenkė skubančios mašinos su įjungtais garso signalais. Išbėgau prie bokšto. Pirmieji tankai atvažiavo nuo Kosmonautų prospekto pusės ir sustojo. Pradėjo šaudyti ir leisti dūmus. Mes, buvusieji toliau, nesuvokėme, kad tai tik dūmai, o ne nuodingos dujos. Vėjas pūtė bokšto ir pastatų link. Žmonės nesitraukė, tik užsidengė veidus šalikais. Prie galerijos, pridengę žmones, priekyje stovėjo gal dešimt policininkų. Jie turėjo tik gumines lazdas, laikėsi ramiai. Staiga išgirdom riaumojimą, artėjo tankų ir šarvuočių kolona. Privažiavę arčiau, jie ėmė šaudyti. “Žmonės, nebijokit, eikim, užstosim gatvę, ant žmonių jie nevažiuos!” – pakvietė vienas vaikinas, bėgdamas tankų link. Priešais smėliavežę, buvusią skersai gatvės, jau stovėjo grupelė žmonių, bėgo dar daugiau. Aš atsistojau pakraštyje, kalnelyje. Priekinis tankas porą kartų iššovė ir ėmė važiuoti ant žmonių, spausdamas juos prie smėliavežės. Pakraščiuose buvę žmonės pasitraukė. Atmintin įstrigo toks vaizdas – gatvės viduryje stovi stiprus, plačiapetis vyras. Tanko spaudžiamas prie smėliavežės, jis atsidūrė aukštai – negaliu pasakyti, ar ant tanko priekio, ar ant smėliavežės. Paskui sudžeržgė traiškoma smėliavežė ir vyras dingo. Tarp žuvusių jo nemačiau. Šaudydami tankai pasuko kairėn ir ėmė supti bokštą.

Aš Dievui ir žmonėms galiu paliudyti: iki sutraiškant pirmuosius žmones prie smėliavežės, į tankus nebuvo paleista nei vieno akmens, nei sniego gniūžtės, ir nė kalbos negali būti apie kokį ginkluotą pasipriešinimą. Maža to – nebuvo pasakyta nė vieno užgaulaus žodžio.

Tankams apsupus bokštą, grįžau namo. Labai ilgai – maždaug iki 5 val. 30 min. per garsiakalbius buvo skelbiama – “Broliai ir seserys lietuviai! Mes, darbininkų, tarnautojų ir inteligentų valdžia...”. Tai pynėsi su automatų serijomis ir pavieniais šūviais bokšte. Iš šaudymo trukmės sprendėme, kad nė vienas viduje buvęs bokšto gynėjas negalėjo likti gyvas.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 93.