1991 m. sausio mėn. 11 d. prieš 12 val. išgirdęs Spaudos rūmų sirenos kaukimą, nuėjau prie rūmų ir štai ką mačiau.

Desantininkai jau buvo įsiveržę į rūmų vidų, prie įėjimo durų buvo susirinkęs žmonių būrys. Tuo metu į pastato vidų mėgino prasiveržti dar 3 desantininkai, vienas iš jų pulkininkas. Nemaža žmonių spietėsi prie pat durų, o ant įėjimo stogo stovėjo rūmų gynėjas su vandens žarna. Kai kariškiai veržėsi į vidų, vandens čiurkšlė kliuvo pulkininkui. Pastarasis pagriebė iš šalia buvusio kareivio Kalašnikovo automatą ir pradėjo šaudyti į gynėją, stovėjusį virš įėjimo. Gynėją sužeidė, o kulkų žymės liko ant pastato fasado. Šlapias pulkininkas įlipo į tanketę (vikšrinę) Nr. 211. Tą patį pulkininką dar mačiau vakare televizijos programos laidoje “Stop” kadre.

Po kurio laiko atvažiavo dar 3 tankai (T-72). Jie šaudė į pastatą iš kulkosvaidžio ir patrankos. Tankų Nr. 571, 574, 511.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 81.