Desantas patraukė prie Spaudos rūmų. Buvo apie 12 val. 25-30 min. Pirmoji okupantų ataka buvo prasidėjusi. Desantininkai, kulkomis ir buožėmis skindamiesi kelią, prasiveržė pro negausią minią. Virš įėjimo ant vadovavusio karininko jaunuolis užpylė vandens. Karininkas pakėlė automatą ir pradėjo šaudyti, jaunuolis nukrito. Pasirodė šarvuočiai, tankai ir pradėjo vaikyti jaunuolius. Atvažiavo mašina desantininkų. Virš galvos švilpė kulkos, krito tinkas. Desantininkų karininkas nusikeikė. Pasirodė policija, mes pradėjome ploti. Liaudis dainavo. Desantininkai atsitraukė.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 80.