Lietuvos RTV vyr. dispečeris

Atėjau į darbą sausio 12 d. 7 val. 30 min. ir dirbau leidimų biure iki sausio 13 d. 2 val. 40 min., kol kariškiai išmetė iš kabineto.

Man budint jokia delegacija, kuri būtų norėjusi pakalbėti su Radijo ir televizijos vadovybe, nebuvo atėjusi. Sausio 13 d. apie 2 val. nakties, kai atvažiavę tankai pradėjo šaudyti, išgirdau daužant durų stiklus ir bjauriai rusiškai keikiantis bei grasinant, kad visus iššaudysią. Atstatę automatus, kariškiai įsiveržė į radijo ir televizijos patalpas. Budintieji milicijos automatų buožėmis buvo išvaikyti. Milicijos darbuotojai ginklo nevartojo.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 146.