Mano sūnus Dalius Mikulskis, Fizikos fakulteto pirmo kurso studentas, budėjo prie televizijos ir radijo pastato Konarskio gatvėje nuo 24 iki 6 val. ryto. Išgirdę per radiją, kad čia mažai žmonių, nuėjome ir mes su vyru. Be to, norėjome būti arčiau sūnaus. Grojo “Armonikos” ansamblis. Baigus groti, žmonės pradėjo rėkti, kad atvažiuoja tankai, ir dauguma nubėgo į priekį, kas giedodami, kas šaukdami. Kažkas paprašė, kad grįžtume prie pagrindinio įėjimo, ir mes su vyru grįžome atgal. Čia stovėjo daug žmonių ir mes atsistojome į pirmą eilę, buvome susikibę rankomis. Konarskio gatve Basanavičiaus gatvės link prakiuro aibė karinės technikos. Lėkė, šaudydami į visas puses, užvirė tikras pragaras, bet mes visi stovėjome savo vietoje. Aš stovėjau tiesiai ties įėjimu, gal 5–6 m nuo mūrinės tvoros. Tankai lakstė gatve, girdėjosi žmonių riksmai. Staiga pamačiau, kad susirietę kaip šunys iš tamsos lekia prie mūsų desantininkai ir vienu metu sviedžia į mus kavos dėžutės dydžio sprogmenis. Toks užtaisas atsimušė į mano bato galą ir šiek tiek pariedėjo atgal. Baisus garsas ir liepsna, mus gaubė dūmai. Akyse pasidarė tamsu ir aš turbūt garsiai pasakiau, kad nieko nematau. Kažkas rėkė, kad kvėpuotume pro burną. Užsimerkus akyse stovėjo liepsna – pirma mintis, kad apakau. Po truputį pradėjau matyti atsimerkus. Tuo tarpu jau dužo langai. Supratome, kad užėmė, bet nesupratome, pro kur pralindo, nes mes buvome susikabinę. Atsitraukę pamatėme einant išvarytus RTV darbuotojus. Langai pyškėjo visuose aukštuose, geso šviesos. Staiga per sodelį pastato link, maldami viską, į mus pasipylė tankai. Pirmutinis nėrė tiesiai į duris, o ten daug žmonių. Aš stovėjau prie mūro tvoros, dairiausi saviškių ir – čia pat į mane važiuoja tankai. Pasitraukiau į dešinę ir likau viena, atskirta tankų nuo aplinkinių. Sodelis buvo pilnas važiuojančių tankų, bet sukaupiau visą drąsą ir praėjau pro jų nosis instituto link, kur stovėjo daug žmonių. Kiti buvo Konarskio gatvėje, o ten labai šaudė, žmonės rėkė. Pradėjo lėkti greitosios pagalbos. Nejutau, kaip pradėjau verkti.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 153, 154.