Apie 2 val. nakties per radiją ir televiziją išgirdome pranešimą, kad puolamas televizijos bokštas, kad važiuoja tankai, šaudo į žmones iš pabūklų ir automatų, bet tuščiais šoviniais.

Visi labai sunerimo, bet niekas nepasitraukė, nebėgo, o įtemptai laukė, dar glaudžiau susispaudę prie įėjimo į televizijos ir radijo pastatą. Nepraėjo nė pusė valandos, išgirdome tankų kriokimą ir Konarskio gatvėje. Pirmiausia pradėjo šaudyti prie senojo pastato, o po kelių minučių vienas šarvuotis privažiavo ir prie mūsų, atsisuko tiesiai į žmones ir iššovė į minią. Žmonės skandavo: “Lietuva!”, “Laisvė!” Desantininkai į minią mėtė sprogstamuosius paketus, pyškino tiesiai į žmones iš automatų.

Staiga pamatėme, kad už mūsų pastato viduje jau lekia desantininkai. Keliolika vyrų puolė į vidų, bet veikiai desantininkų spardomi, mušami iš ten buvo išstumti. Vieną žmogų išgrūdo sužeista, sukruvinta ranka.

Tuo metu iš kairės pusės antrasis šarvuotis dideliu greičiu lėkė tiesiai į žmones prie pat laiptelių. Iš jo iššokę keli desantininkai su automatais, lazdomis mušdami, spardydami žmones, šaukdami pradėjo stumti, varyti palei sieną tolyn nuo RTV pastato. Kamšatis, sumaištis... Suklupau, kažkas iš žmonių greit padėjo atsikelti, gavau stiprų niuksą į petį automatu. Nugrūdo, nuvarė žmones kiton gatvės pusėn prie pat daugiaaukščių gyvenamųjų namų. Du šarvuočiai liko prie įėjimo į pastatą, o dar keli ir prie jų visu gatvės ilgiu su atstatytais į žmones automatais išsirikiavę desantininkai kartkartėm vis dar paleisdavo automatų salves. Tankai prožektoriais pradėjo “šniukštinėti” priešais esančių namų langus ir balkonus nuo pat viršaus iki apačios. Driokstelėjo pabūklo šūvis į namą, pabiro visų aukštų langai, pasigirdo vaikų klyksmas, žmonių riksmai.

Žmonės vis nesiskirstė, visi buvo apstulbinti, pritrenkti, pasipiktinę dėl šitokio sovietų armijos žvėriškumo, girdėjosi šūksniai: “Žvėrys, fašistai, barbarai!”

Iš RTV pastato išvarė darbuotojus. O nuo pastato jau važiavo ir važiavo greitosios pagalbos mašinos, vežė nukentėjusius ir sužeistuosius.

Žmonėms išvaikyti desantininkai kelis kartus buvo paleidę ašarines dujas, bet žmonės nesiskirstė iki 6 val. ryto.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 160, 161.