Į Vilnių su dviem draugais atvažiavau šeštadienio vakare. Budėti nusprendėme prie televizijos ir radijo komiteto. Žmonės būriavosi prie įėjimų į pastatus. Jautėsi gera nuotaika: žmonės šildėsi, užkandžiavo, žiūrėjo išneštą televizorių, linksminosi. Konarskio gatve pravažiavo apie 10 kovinių mašinų, kurias lydėjo šūksniai, triukšmas. Dar girdėjome per televiziją šnekant Butkevičių. Nuo gatvės pusės, prie įėjimo į radiją, prasidėjo šaudymas. Aš su draugais stovėjau prie durų į televiziją. Nemažai žmonių metėsi prie gatvės, šūvių link. Kažkas sušuko, kad susikibę rankomis spaustumės prie įėjimo į televiziją. Susidarė gal dešimties žmonių būrys, lanku apjuosęs įėjimą. Žmones, užtvėrusius įėjimą, puolė desantininkai pilna kovine apranga: su šalmais, neperšaunamomis liemenėmis, automatais. Kiekvienas iš jų metė po vieną ar kelis sprogstamuosius užtaisus. Aš stovėjau 3 ar 4 eilėje ir mačiau desantininkus, su pasitenkinimu metančius užtaisus į mus. Po pirmųjų sprogimų atsirado tarsi migla, jautėsi aštrus sieros ar parako kvapas. Buvo girdėti tik stiklų dužimas ir šaudymas. Po kiek laiko, kareiviams kažkur dingus, pamačiau, kad prie durų nebuvo prasiveržta. Vyriškiai nuvedė kelias moteris, sukruvintais veidais. Kažkas sušuko, kad vyrai eitų į komiteto vidų, kur stovėjo ir milicininkai. Be perstojo vyko šaudymas. Galima buvo gerai atskirti, kad po serijos tuščiais, sekdavo 3-4 serijos tikrais šoviniais iš automatų ir kulkosvaidžių. Tankai šaudė tuščiais užtaisais, kad sukeltų dar didesnį garsą. Televizorių, išneštą prie durų, kažkas laiku nukėlė, nes tuoj prasidėjo visai beprasmis daužymas, žmogaus dydžio stiklai žiro ant mūsų, nenueinančių nuo įėjimo. Gerai apšviestuose desantininką veiduose matėsi žiaurus pyktis, įniršis. Desantininkai plūdosi, kartais leisdami šūvius. Pagaliau nesitraukiančius puolė automatų buožėmis. Daug kas traukėsi susiėmę už galvų. Viršutiniuose pastato aukštuose dužo stiklai, buvo girdėti šūviai. Privažiavusi tanketė leido įrašą lietuvių ir rusų kalbomis apie valdžios perėjimą į nacionalinio gelbėjimo komiteto rankas.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 27, 28.