Sausio 12-ąją, ramų, šiltą šeštadienį, eteris jau taip buvo įelektrintas nerimo, jog, kur beėjome , ką bedarėme, nesiskyrėme su radijo aparatais. Visa Lietuva sekė RTV laidas. Apie vakarykštį desantininkų siautėjimą, Spaudos rūmų, Krašto apsaugos departamento pastato užgrobimą, apie tanko sudaužytą panevėžiečio sunkvežimį, vežusį iš Vilniaus lėles, kalbėjo viso pasaulio radijo stotys.

Pabudęs anksti rytą skubu jungti radiją. Ar dar girdisi? Kalba, ačiū Dievui. Ir dar armonika groja. Netrukus pranešama: užblokuotas iš Berlyno vykstantis traukinys. Kažkam reikia įtampos ir suirutės Lietuvoje. Vilniečiai pradeda nešti traukinio keleiviams termosus arbatos, sumuštinių.

Pasigirsta raginimas žmonėms rinktis prie TV bokšto. 10 valandą prasideda transliacija iš Lietuvos AT sesijos. Pranešime apie politinę padėtį Lietuvoje V.Landsbergis sako: galime būti atkirsti nuo pasaulio, nebeturėsime ryšio...

Lietuvos ir kitų pasaulio valstybių radijo stotys praneša, kad Rusijos Federacijos AT pasmerkė karinės jėgos vartojimą Lietuvoje.

Per radiją girdime raginimą žmonėms atnešti arbatos, maisto budintiems prie AT, RTV rūmų, TV bokšto. “Stiklių” restoranas prašo skubiai pristatyti plastmasinių puodelių, kad galėtų nugabenti budintiems karšto gėrimo. Operos ir baleto teatras praneša, kad Vilniaus gelbėtojams, suvažiavusiems iš visos Lietuvos, nemokamai rengiamas operos “Pilėnai” spektaklis.

Visi kuo kas gali nori padėti Lietuvai, jos vadovybei.

Vakare TSRS TV laidoje “Vremia” neįprastai daug laiko skiriama ką tik iš Lietuvos grįžusiam TV komentatorių grupės vadovui D.Biriukovui. Jis sako, kad Lietuvoje valdžia jau nebekontroliuoja padėties. Vyksta streikai, juose vis daugiau dalyvauja lietuvių. Kitaip galvojantys neįleidžiami į radiją, televiziją, spaudą, kitataučiai terorizuojami...

Netrukus Lietuvos TV informacinė laida “Panorama” reaguoja į D.Biriukovo melą ir šmeižtą, paskelbdama “Vremia” redakcijos telefoną. Po to telefono numerį teko pakartoti, nes žmonės ėmė masiškai skambinti, pasipiktinę dezinformacija.

Iš RTV laidų sužinojome, kad Vilniuje įvykęs Lietuvos žurnalistų sąjungos vykdomojo komiteto posėdis pareiškė protestą prieš okupantų veiksmus.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priimtame nutarime TSRS veiksmus Lietuvoje įvertino kaip agresiją.

Naktį į sausio 13-ąją 2 valandą Vilnių sudrebina patrankų šūviai, sprogimai prie TV bokšto, RTV rūmų. Štai ką tuomet girdi Lietuvos radijo klausytojai ir ką mato TV žiūrovai.

Lietuvos radijas (LR). Nutrūksta muzika. Radijo diktorė B.Lukošiūtė:

– Mūsų iš čia jėga neišvarys...

LR diktorius A.Sadukas:

– Čia Lietuvos radijas. Kalba Lietuvos radijas. Lietuvos Respublikos piliečiai, atėjo išbandymų metas. Tėvynei ir mums, jos piliečiams, kilo grėsmingas pavojus. TSRS visa savo jėga ir klasta vėl, kaip ir 40-iais metais, kėsinasi į Lietuvos suverenumą, trypia jos žmonių laisvę ir orumą. Į mūsų namus ateina okupantai, jie puola valstybinius ir visuomeninius pastatus. Jie atėjo ir čia, prie mūsų radijo...

Retsykiais radijas retransliuoja Lietuvos TV garsą, pranešimus iš AT. Eteryje girdėti Krašto apsaugos departamento direktorius A.Butkevičius:

– ... Štai ką tik iš TV rūmų skambino Algirdas Kaušpėdas. Tarybiniai tankistai šaudo atkreipę tiesiai į žmones savo kulkosvaidžių vamzdžius ir šaudo tuščiais šoviniais. Tik ką jie taip pat šaudė prie TV bokšto, tačiau žmonės nesibijo. Žmonės skanduoja “Lietuva!”, “Lietuva!” Susikabinę rankomis stovi aplinkui televiziją ir jų nepraleidžia, lygiai tas pat ir prie TV bokšto. Papildomai važiuoja vis nauji autobusai ir žmonės grandine apjuosia bokštą. Aš tikiu, kad mes apginsime taip svarbius mums ir mūsų Respublikai objektus. Tai yra eilinė karinė isterija, kurią dar bando panaudoti keletas Lietuvoje esančių generolų, Lietuvos išdavikų, tokių, kaip Taurinskas ir Naudžiūnas, nes tai viena iš jų organizuotų akcijų.

Girdėti minios ūžesys prie AT rūmų, maldos, giesmės.

LR diktorė B.Lukošiūtė:

– Gerbiamieji Lietuvos Respublikos piliečiai! Mes dar gyvi! Mes dar gyvi! Mes kalbam iš Lietuvos Respublikos radijo studijos. Jūs tikriausiai girdite šūvius. Mes dar gyvi! Mes dar kalbame, mes iš studijos neišeisime, nors sužvėrėję kareiviai metėsi į ataką...

LR diktorius A.Sadukas:

– Čia Lietuvos radijas. Čia Lietuvos radijas. Vyksta aplinkui sprogimai, šaudymai. Atakuojama, atakuojama. Mes pažadame...

LR diktorė B.Lukošiūtė:

– Mes kalbame, mes iš čia neišeisime, kol mes gyvi. Nusiraminkite. Mūsų jėga ramybėje. Mes čia, mes – Lietuvos radijas...

Triukšmas, šūviai...

LR diktorius A.Sadukas:

– Lietuvos Respublikos piliečiai! Atėjo išbandymų metas. Tėvynei ir mums, jos piliečiams, kilo grėsmingas pavojus. Tarybų Sąjunga visa savo jėga ir klasta vėl, kaip ir 40-iais metais, kėsinasi į mūsų laisvę...

LR diktorė B.Lukošiūtė:

– Mes studijoje. Čia Lietuvos radijas... Aš užrakinau duris, man rodo visi, kad aš užrakinčiau studijos duris, aš jas užrakinau, Algi, patikrink, man atrodo, kad aš jas užrakinau. Mes studijoje. Čia Lietuvos radijas...

Girdėti rusiški šauksmai: “Davaj tam atkroj!”

LR diktorė B.Lukošiūtė:

– Girdite šauksmus, girdite riksmus, jau tranko mūsų duris. Mes čia, mes gyvi. Kalba Lietuvos Respublikos radijas. Mes čia, tranko mūsų duris. Visur bėgioja, šaudo...

LR diktorius A.Sadukas:

– Mes su jumis, Lietuvos žmonės. Kai jūs išgirsite iš savo radijo aparatų svetimą balsą, žinokite, tai kita radijo stotis.

LR diktorė B.Lukošiūtė:

– Mes kalbėsime tol, kol būsim gyvi, kol mūsų iš čia neišmes. Mes studijoje. Visi prieš langą sustoję, kurie dabar dirba, jie apara...

Ties puse žodžio diktorės balsas nutyla.

Beveik tuo pat metu televizijos žiūrovai klausosi Lietuvos RTV valdybos pirmininko L.Tapino:

– Kreipiuosi į jus šiuo momentu, kada sovietų kariuomenė atakuoja, puola Lietuvos televiziją. Kreipiuosi į Lietuvos radijo ir televizijos kolektyvo žmones, į vilniečius, kurie atėjo ginti mūsų. Į visus Lietuvos žmones, į tautiečius. Jeigu parlamentas yra... Visa Lietuvos tauta. Mes ginsimės. Mes ginsime savo radiją ir televiziją, gindami savo, visos Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę... Sovietai okupuoja Lietuvą! Tegul pasaulis mato, ko yra vertas Vakarų taip mylimas Gorbačiovas... Lietuvą galima... galima žvėries jėga pralieti kraują... Tikiu, Dievas duos... Tranko mūsų duris. Kas laisvės oro įkvėpė, tas nebegrįš... Visur tranko duris. Mes nugalėsim. Tai įvyks jei ne šiandien, tai rytoj. Sudiev!..

Jungiama Nepriklausomybės aikštė. Žiūrovai mato minią, skanduojančią “Lietuva!”, “Lietuva bus laisva!”

Iš AT rūmų V.Landsbergis:

–... Visus Lietuvos AT deputatus, kurie gali atvykti į AT rūmus, kviečiu tai padaryti. Mūsų čia yra nemaža, tegul būna mūsų čia kuo daugiau. Ministrai eina savo pareigas.

Lietuvos TV apžvalgininkė E.Bučelytė:

– Mieli žmonės! Pati paskutinioji informacija: Lietuvos radijas nutraukė transliaciją, o televizija, kaip matote, dar dirba...

TV ekrane – vaizdai iš Nepriklausomybės aikštės. Girdėti maldos, giesmės.

Lietuvos TV apžvalgininkas K.Sukackas:

–... Mūsų kilnojamosios televizijos stotys yra užsirakinusios. Dabar tik mes belikome eteryje. Ir iš čia transliuosime kiek tiktai mums leis jėgos, ir kol mes galėsime... Galiu pasakyti, kol kas AT negresia, sakau, kol kas, joks pavojus...

O tuo metu Lietuvos radijas jau prabilo iš Kauno. Žurnalistė J.Šarpnickienė perdavinėjo kreipimąsi:

– Dėmesio! Kalba Lietuvos radijas! Kalba Lietuvos radijas! Pranešame, kad reguliariosios Lietuvos radijo programos grubiu karinės prievartos būdu nutrauktos. Apie tai informuojame Lietuvos žmones, Europos ir viso pasaulio tautas. Tyla eteryje ar svetimi balsai jame nereiškia, jog mes atsisakome savo siekių. Didžioji dauguma mūsų beginklės.valstybės žmonių yra tvirtai pasiryžę žengti 1990 metų kovo 11-osios dienos nubrėžtu keliu. Kreipiamės į visus, kurie mus girdi. Smurtu galima palaužti, užkimšti mums burnas, tačiau niekas neprivers išsižadėti Laisvės ir Nepriklausomybės!

Lietuvos TV kilnojamoji stotis perdavinėja vaizdus iš Nepriklausomybės aikštės. Žurnalistė D.Jokubėnienė:

– ... Žmonės santūriai, ramiai nusiteikę. Aš manau, matė mus čia vakar naktį, šiąnakt. Tris naktis mes čia, kartu visi. Visa tai liudys mūsų vaikai. Ir tas grūdas, kurį mes pasėjome jų širdyse, tikrai gyvuos... Kol kas kilnojamoji stotis veikia. Mes dar galėsim iš aikštės transliuoti. O dabar pasimelskime visi, esantys Lietuvoje...

Iš Kauno radijo klausytojai girdi patriotinę Kipro Mašanausko dainą “Lietuva”. “Lietuva, mūsų Lietuva, tu gyvuok per amžius, būk laisva!” Tarp kartojamų šios dainos žodžių girdėti pranešimai:

– Kalba Kauno radiofonas, paskutinė radijo stotis Lietuvoje. Kaip žinote, okupuotas Vilniaus radijas ir televizija. Visus kviečiame atvykti į Sitkūnus. Nuo Kauno iki Sitkūnų 18 kilometrų. Labai laukiame jūsų ir informuojame, jog geriau būtų, jog važiuotumėte pro Nevėžį, taip bus lengviau...

Lietuvos TV ekrane matyti toks vaizdas: ilgu koridorium prieš kamerą ateina grupė ginkluotų desantininkų. Laikrodžiai rodo 2 valandas 15 minučių.

Kauno radijas praneša, kad kelias į Sitkūnus pro Nevėžį užtvertas. Patariama vykti kitais keliais.Praėjus maždaug pusvalandžiui po Vilniaus TV užgrobimo, pradeda transliaciją Kauno TV. Į žiūrovus kreipiasi žurnalistas M.Patašius:

– Mieli Lietuvos žmonės! Mano mieli broliai ir sesės, Lietuvos sostinę Vilnių, kaip jūs supratote, užgrobė mūsų kaimyninės šalies kolaborantai. Tačiau Lietuva dar gyva! Čia kalba Kaunas! Kauno redakcija. Ruošiamės po kelių valandų pradėti savo laidą “Sekmadienio rytą”, tačiau, deja, situacija susiklostė taip, kad praktiškai nepasiruošę sugebėjom per 10-15 minučių išeiti į eterį ir tame eteryje būsime tol, kol galėsime...

Į TV studiją atėjęs žurnalistas R.Yla ragina žmones kuo gausiausiai eiti į Vaižganto 13, TV perdavimo centrą, per kurį retransliuojama TV programa.

Kauno radijas praneša:

– ... 108 žmonės sužeisti, 7 žuvę. Taip pat gavome informaciją, kad Vaižganto gatvėje 13, prie televizijos ir radijo perdavimo centro, labai prašo atvykti visus netoliese esančius gyventojus. Ten taip pat juda okupantų tankai. Kreipiamės į visus Vilniuje esančius Lietuvos žmones, nepasiduokite jedinstveninkų agitacijoms ir nesiskirstykite. Na, o žmonėms, esantiems prie Sitkūnų, prašome apsupti mūsų stotį iš visų pusių. Gavome žinią, kad atvyksta 3 mašinos, kuriose 150 desantininkų. Savivaldybės atstovai prašo nesipriešinti, kad nebūtų pralietas kraujas.

Ir dar gavome informaciją, kad Vilniuje parlamentas savo darbą tęsia.

Prašome radijo mėgėjus informaciją skelbti.savais kanalais. Prašome žmones, susirinkusius prie Lietuvos AT rūmų, atsitraukti per 200 metrų nuo pastato, bet nepasišalinti. Krašto apsaugos departamento direktorius A.Butkevičius AT sesijoje informavo, kad civiliai apsirengusios ginkluotų žmonių grupės ruošiasi šturmuoti AT.

Kviečiame visus, kurie galite, važiuokite į Vilnių.

Patikslinamos žinios iš Vilniaus. 11 žmonių žuvo, daugiau kaip 100 sunkiai sužeista.

Estijoje ir Latvijoje šiuo metu ramu. Užsienio ministrui Algirdui Saudargui pavesta suformuoti vyriausybę užsienyje.

Skaitomas kreipimasis anglų kalba.

Norvegijos vyriausybė per Lietuvos atstovą Norvegijoje Leoną Bodą kreipėsi į SNO Saugumo Tarybą pagalbos. Lenkų radijas pranešinėja visas mūsų naujienas.

Aukščiausioje Taryboje vyksta pasitarimas.

Eteryje pasigirsta vyriškas, visai ne diktoriškas balsas. Lėtai dėliodamas skiemenis, jis skaito:

– Dėmesio! Gerbiami Lietuvos gyventojai. Ryšium su staigiu šaunamojo ginklo ir dujų naudojimo padidėjimu, darbo žmonių mušimu, viešosios tvarkos pažeidimų augimu respublikoje, reikia apsaugoti žmonių sveikatą ir gyvybę ir pagal Lietuvos nacionalinio gelbėjimo komiteto prašymą nuo sausio 13 dienos 6 valandos respublikoje įvesta komendanto valanda. Visiems gyventojams draudžiama: nuo 22 valandos vakaro iki 6 valandos ryto palikti pastovią savo gyvenimo vietą, rinktis į piketus, susirinkimus, mitingus, demonstracijas, streikus gatvėse, turėti ir naudotis šaunamuoju ir šaltu ginklu, dujomis, dauginančiąja radijo, televizijos, spausdinimo ir garsinimo aparatūra, nenumatytų įstatymais karinių organizacijų kūrimas ir veikla. Įvedamas specialus įvažiavimo ir išvažiavimo iš pastovių gyvenimo vietų režimas, dokumentų tikrinimas žmonių susibūrimo vietose, o reikalui esant asmens daiktų ir transporto tikrinimas. Vilniaus miesto komendantu paskirtas generolas majoras Uschopčikas Vladimiras Nikitovičius. Kviečiame laikytis ramybės ir tvarkos. Lietuvos nacionalinio gelbėjimo komitetas. 1991 metų sausio 13 diena.

Po to šis tekstas skaitomas rusų kalba. Skamba užsienietiška muzika. Tekstai lietuvių ir rusų kalbomis vėl kartojami.

Tebedirba Kauno radijas. Lietuvių, anglų, rusų, lenkų kalbomis perdavinėja trumpas informacijas. Pranešama, kad iš Maskvos į Vilnių atvyko 8 žmonių komisija.

Apie 3 valandą ryto Kauno radijo nebegirdėti.

Lietuvos radijas tęsia transliaciją ir AT rūmų. V.Putelis, V.Mičiulis, “Soglasije” laikraščio redaktorė L.Čiornaja pasakoja apie situaciją AT rūmuose, apie užsienio žurnalistų darbą, skelbia pirmuosius atsiliepimus į įvykius Lietuvoje.

Apie kruvinąjį sekmadienį tuojau pat žinojo visas pasaulis. Kauno televizijos laidas per Taliną matė Suomija. Palydovo pagalba vaizdus iš Vilniaus matė Vokietija, kitos valstybės.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 7–12, 13.