Tą naktį dirbau pagal grafiką kartu su diktore Bernadeta Lukošiūte. Pirmieji telefono skambučiai apie 1 val. 30 min. mums pranešė, kad viena šarvuočių ir tankų kolona pasuko Neries krantine Vingio parko link. Staiga išgirstame gal penketą sprogimų.

Apie 2 val. į Konarskio gatvę įsuka pirmoji greitosios pagalbos mašina ir sustoja prie paradinių radijo durų. Paskui ją slinkę šarvuočiai važiuoja toliau, paskui juos du trys dengti sunkvežimiai. Sunkvežimiai suka į žmonių minią ir sustoja. Iš jų iššoka daug, labai daug kareivių ir išsirikiuoja prieš žmones ir prieš radijo pastatą. Visi jie su ginklais rankose, su šalmais. Operacija atliekama labai greitai. Po kariškių komandos kareiviai meta į žmones kažkokius sprogstamuosius paketus. Klyksmas, pradeda šaudyti iš automatų į žmonių pusę. Tuo pat metu pasigirsta šūvis iš stambaus kalibro pabūklų – tankai prie sankryžos. Kareiviai atakuoja žmones, vėl girdėti sprogimai.

Bėgu į studiją, užsirakiname ir su kolega B.Lukošiūte pasakojame Lietuvai, ką matome, ką jaučiame, ką mąstome. Lietuvai pavojus. Netrukus per mūsų kontrolinius garsiakalbius pasigirsta E.Bučelytės balsas, kad atakuojama televizijos studija. Girdėti sprogimai, šaudymai. Jie artėja. Studijos aparatinėje vis daugėja bendradarbių. Tai mūsų pamaina, išvyta iš darbo vietų. Dingsta šviesa aparatinėje ir studijoje. Mes dar kalbame, pultas, atrodo, dirba, mikrofonai įjungti. Šaudymui visiškai priartėjus, operatoriai praneša, kad mūsų balsų jau nebegirdi. Tuo laiku pradeda daužyti mūsų studijos duris, grasindami iššaudyti visus. Einu prie durų, atidarau jas ir pirmas patenku į besikeikiančių kareivių būrį. Jie laiko atkišę šautuvus. Visur tamsu. Mus nuvaro į tą pačią operatorių patalpą, kur yra beveik visa pamaina. Pasigirsta įsakymas po vieną išeiti į koridorių, pakelti rankas ir veidu stoti prie sienos. Krata, visi apieškomi. Visur dūmai, daug kariškių, vieni kitus vadina tik vardais. Po kratos visi išvaromi į diktorinę. Draudžiama stovėti prie langų. Vienas iš vandalų prieina prie lango ir šauna iš automato. Mus iš pradžių saugo du, vėliau trys iki dantų ginkluoti kareiviai. Poilsio kambaryje net parodo, kokie šoviniai jų automatuose. Laukiame. Laikas tarsi sustojo, o gatvėje – šaudymas, žmonių klyksmas, sprogimai... Staiga sukomanduoja po vieną išeiti. Koridoriuje prie kiekvienų durų kareiviai su automatais. Pro radijo pastato duris, kurias pirmiausia atakavo, mus išvaro į gatvę. Kas per lėtai eina, gauna automato buože į nugarą. Aplink tegirdėti šaudymas, žmonių klyksmai.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 172, 173.