1991 m. sausio 12 d. dviem lengvom mašinom atvažiavom į Vilnių, aplankėme televizijos bokštą, Spaudos centrą, ilgiausiai buvome prie Aukščiausiosios Tarybos. Grojant kaimo kapelai, su visais šokome, dainavome, klausėmės vyrų choro dainų ir apie pirmą val. trisdešimt minučių sausio 13 naktį susiruošėme važiuoti namo. Prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų pasigirdo šūviai televizijos bokšto pusėje. Išvažiuodami užsukome prie televizijos ir radijo rūmų Konarskio gatvėje. Išlipę iš mašinų vėl girdėjome šūvius Televizijos bokšto pusėje. Mums šnekučiuojantis, pasirodė tanketės, ryšių mašina ir sunkvežimiai su kareiviais. Aš supratau, kad prasidės šturmas, ir nubėgome Lietuvos radijo pastato link. Aplink gatvėje buvo daug žmonių, bet tai buvo netvarkinga minia. Vieni skandavo “Lietuva”, kiti – “Fašistai”, “Okupantai”.

Apačioje prie autobusų stovėjo grandinė karių, kurie šaudė į orą, į radijo pastatą, į aplinkinius langus, jie tikrai šaudė koviniais šoviniais, nes girdėjosi dūžtantys stiklai, biro tinkas.

Mes nesitraukėme, nes nebuvo kur trauktis – už nugaros pastato durys. Kareiviai pradėjo mus daužyti automatais, stengdamiesi pataikyti į galvą. Jų vis gausėjo. Išvengiau smūgio ir pamačiau, kaip automato buože trenkė šalia stovėjusiai moteriai į veidą, ši griuvo nuo laiptų, apačioje ją kažkas pakėlė. Aplink buvo girdėti šūviai, sprogimai ne tik “vzryvpaketų”, bet ir stipresni, visur žmonių riksmas. Puolantys automatų smūgiais spaudė mus ir priėjo laiptų kraštu prie sienos. Vienas kareivis automatu išmušė langą šalia durų ir pro jį trejetas įlipo į vidų, mes sukliudyti jau negalėjome, gretos mažėjo, vienas po kito šokome nuo laiptų, nes buvome be gailesčio talžomi automatų buožėmis. Tuo metu pasigirdo tankų variklių gausmas ir pasirodė patys tankai, tik pasisukęs sankryžoje, pirmasis tankas iššovė, smūgio banga užgulė ausis, pažiro aplinkinių langų stiklai. Žmonės puolė bėgti į šalis. Vėliau pasigirdo antras šūvis, kilo panika. Aplink buvo daug ir rusų, kurie kartu su mumis keikė užpuolikus.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 151.