Man, budėjusiai jau antrą naktį prie Lietuvos televizijos ir radijo pastato, sausio 13-osios naktis liks baisiu prisiminimu visam gyvenimui.

Kažkas iš minios sušuko, kad važiuoja tankai. Buvo girdėti jų triukšmas, bet jie pasuko televizijos bokšto link. Nepraėjus turbūt nė 5 minutėms, pamatėme atvažiuojant greitosios pagalbos mašiną, o paskui ją – šarvuotas tanketes, tankus, desantininkų mašinas. Iš jų labai greitai iššoko sužvėrėję desantininkai ir truputį pritūpę pradėjo šaudyti iš automatų į mus, trimis eilėmis stovinčius žmones prie RTV pastato. Skandavom “Lie-tu-va”. Aš tikėjau, kad jie nešaudys į mus – beginklius, taikiai nusiteikusius žmones. Už mūsų autobuse sėdėjęs vairuotojas sušuko, kad reikia gydytojo ir greitosios pagalbos mašinos.

Tada pradėjome šaukti: “Fašistai”, “Gėda”.

Sugriaudėjo tanko pabūklas. Pabiro radijo pastato ir gyvenamųjų namų langų stiklai. Toks griaudėjimas buvo ne vienas. Po kojomis drebėjo žemė. Protarpiais, viskas paskęsdavo tirštuose dūmuose. Slinko dujų debesys, sproginėjo sviediniai.

Iš netoliese stovėjusių jaunuolių vienas sukniubo. Kiti du jį nunešė į greitosios pagalbos mašiną.

Užgesus elektrai, tamsą draskė tanko prožektorių šviesa. Į didesnes žmonių susibūrimo vietas skriejo sprogstamieji paketai, buvo šaudoma iš automatų, mušami žmonės. Vieną vyriškį, kuris ėjo svyruodamas, susiėmęs galvą, nuvedžiau į priešais esančio gyvenamojo namo vieną butą, nes greitosios pagalbos mašinų nebuvo matyti, ir prašiau, kad iškviestų greitąją pagalbą. Sakėsi, kad desantininkas jam su automatu trenkė per galvą.

Kad ir kraupu buvo, žmonės nesiskirstė. Per garsiakalbį skambėjo žodžiai: “Broliai ir sesės, mes nenorime, kad būtų pralietas kraujas, grįžkite visi namo”. O čia lauke ir toliau kilo dujų debesys, buvo iš tankų skleidžiamos dūminės užtvaros, užgeso šviesa, sproginėjo sviediniai ir toliau dužo langų stiklai.

Žmonės su ašaromis akyse šaukė:

– Ką jūs darote, fašistai?

Kareivių veidai buvo baisūs, apgirtę.

Per garsiakalbį skelbė, kad valdžia perėjo į darbininkų ir valstiečių rankas.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 149.