Buvo apie 2 val. 15 min., kai, bėgdami prie radijo ir televizijos pastato, girdėjome šūvius, netilo automatų serijos. Po dangų slankiojo prožektoriaus spindulys. Žmonių buvo nemažai, daugiausia prie tarnybinio įėjimo. Šaudė gatvėje šalia RTV pastato – ten stovėjo ir tankai. Į žmones buvo nukreipti jų prožektoriai. Iš pradžių pasirodė, kad tuščiais, tačiau, išgirdus zvimbiant kulkas, pasidarė nejauku.

Gatvėje padidėjo šurmulys, žmonės pradėjo glaustis prie įėjimo. Visi laukė puolimo. Už nugarų pasigirdo dūžtančio stiklo žvangesys, iš vidaus pasirodė du specialios paskirties karininkai su automatais. Viduje matėm daugiau kareivių, ginkluotų automatais. Vienas laikė aparatą storu vamzdžiu, šaudantį ašarinių dujų užtaisais. Žmonės pradėjo skanduoti “fašistai”, kažkas šaukė rusiškai. Vienas karininkas suriko: “Vy ubili naševo čeloveka”.

Netrukus nuo gatvės pasigirdo pajudėjusių tankų variklių gausmas. Per žolę ir gyvatvores jie pradėjo važiuoti pastato link.

Nugriaudėjo tanko šūvis, panikos nebuvo, tačiau sumaištis padidėjo. Byrėjo televizijos pastato langai. Iš tamsos tarp medžių išlindo du tankai, buvo ir tankečių. Išėję iš pastato kareiviai šaudė žmonėms virš galvų. Žmonės traukėsi į šoną, spaudėsi prie sienos. Tankas keliais trūktelėjimais privažiavo prie įėjimo. Dar keliais trūktelėjimais nustūmė žmones. Iš kažkur atsirado būrys kareivių. Jie puolė į priekį, šaudydami žmonėms virš galvų. Buvo ir žuvusių. Kareiviai švaistėsi buožėmis, mėtė sprogstamuosius paketus, nuo pastato fasado byrėjo kulkų išmuštas tinkas. Sunku pasakyti, kiek tai truko. Policininkai stūmė žmones toliau nuo pastato.

Žmonės susirinko kitoje gatvės pusėje. Vidury gatvės, išsirikiavę eile, stovėjo kareiviai. Ginkluoti automatais, peiliais, dujų balionais, su šalmais ir neperšaunamomis liemenėmis. Prie kito gatvės krašto, saugodami žmones, išsirikiavo policininkai. Automatų vamzdžiai žiūrėjo į juos. Iš garsiakalbių sklido įrašas: “Eikite namo, mes nenorime kraujo...” Kartkartėmis įrašą pertraukdavo automato serija ar paketo sprogimas. Netilo skandavimai, pasirodė greitosios pagalbos mašinos, į žmonių susibūrimą mestas sprogstamas paketas kažką stipriai sužalojo. Nuo tankų šūvių išbyrėjo daug priešais esančio namo langų. Visa žolė palei namą buvo nuklota šukėmis. Iš kitos gatvės pusės atlėkė kažkoks šnypščiantis ir rūkstantis daiktas. Tai buvo ašarinės dujos. Kareiviai šaudė į asfaltą prie pat stovėjusių žmonių kojų.

Televizijos ir radijo rūmus šturmavo keturios tanketės ir du tankai. Vėliau atvažiavo šeši šarvuočiai (BTR). Buvo apie šimtas specialios paskirties būrio kareivių.

Atvažiavo autobusas “Ikarus”, atvežęs “Jedinstvos” draugovininkus.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 151, 152.