Sausio 13-osios naktį atvykau budėti prie RTV pastato. Apie 1 val. 40–50 min. kažkur toli nuaidėjo grėsmingas šūvis. Žmonės sunerimo, ėmė burtis prie seno pastato ir prie įėjimo į telestudiją. Po kelių minučių pasigirdo mašinų riaumojimas, netrukus pasirodė pirmieji šarvuočiai, kurie pravažiavo pro RTV pastatą nesustodami. Juos žmonės palydėjo švilpimu, skandavimu “Lietuva”. Netrukus iš Žemaitės gatvės pusės šarvuočių ėmė plūsti vis daugiau ir daugiau. Pasirodė ir tankai, ir automašinos su užrašais “Liudi”. Iš šarvuočių ir dengtų mašinų pradėjo lįsti desantininkai. Žmonės tvirtai susikibo rankomis, desantininkų vis daugėjo.

Surikiavę kareivius prieš minią, karininkai paleido salves į RTV pastato langus. Tuo pat metu dalis išrikiuotų kareivių guminėmis lazdomis puolė žmones, o kiti gąsdino šaudydami tuščiais šoviniais. Sugriaudėjo tanko šūvis, pabiro priešais esančio gyvenamojo namo ir gatvėje stovėjusių automobilių stiklai. Po tokio “artilerinio paruošimo” desantininkai puolė žmones, kapodami automatų buožėmis. Kareiviai prasibrovė prie sienos ir palei ją pasiekė laiptus, tačiau prie durų prieiti dar negalėjo, nes buvo pakankamai žmonių... Tada jie pasirinko lengvesnį kelią: užlipo ant laiptų atramos ir vienas kitam padėdami pateko į pastatą pro antro aukšto langus. Po to atsivėrė ir pastato durys. Šių grumtynių metu man kirto automato buože. Prisidengdamas kairės rankos alkūne, išvengiau smūgio į galvą. Užėmę pastatą, likusius žmones desantininkai varė į kitą gatvės pusę mojuodami automatais ir palydėdami keiksmais. Mes likome tik stebėtojais. Mačiau sukruvintais veidais moteris ir vyrus, tačiau jie neišsigando, stovėjo ir nesitraukė. Vienas jaunutis vaikinas elgėsi itin drąsiai. Perlipo per stovintį tanką, sviedė rūkstantį sprogalą į mašiną, prie kurios buvo keli kareiviai. Vienas kareivis tą sprogalą nuspyrė į žmonių būrį. Iššokęs į priekį, kareivis metė vaikinui po kojomis kitą sprogalą. Jam sprogus, tas vaikinas nusirito kūliais ant asfalto. Jį apsupo žmonės.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 163.