Sausio 12 d. budėjome prie TVR pastato. Žmonės šildėsi aplink laužą, dainavo. Visur ramu, pavojus, atrodo, negrėsė. Apie 20 val. išėjome namo sušilti. Grįžome apie pusę antros (13 dieną). Nuo Taurakalnio stotelės ėjom pėstute ir jau prie Gamtos fakulteto išgirdome šūvius. Šaudė iš pabūklų, po to ir pasigirdo automatų papliūpos. Iš bendrabučių RTV rūmų link bėgo studentai. Tik atėjome prie televizijos komiteto pagrindinio įėjimo, tankų ir šarvuočių kolona dideliu greičiu pralėkė pro Vingio parką į miesto pusę. Žmonės susikibo rankomis, skandavo “Lietuva!” Greitai kolona grįžo atgal. Pradėjo šaudyti prie radijo pastato. Šaudė iš tanko, kulkosvaidžių, automatų. Kurtinantys garsai ir plyksniai neprivertė žmonių trauktis ir skirstytis. Mes matėme, kad radijo pastate šmėkščiojo siluetai, buvo stumdomi žmonės, šaudymas vis smarkėjo. Automobilių stovėjimo aikštelėje kareivos mėtė sprogstamuosius užtaisus. Ten buvo civilių. Mačiau, kaip vaikinas ranka užsidengė akis, sprogus užtaisui ir plykstelėjus liepsnai. Tuo metu pro mus prabėgo desantininkai su šalmais, neperšaunamomis liemenėmis, prie juostos prisikabinę sprogmenis. Žmonės, susitvėrę už rankų, vėl šaukė “Lietuva!”, “Fašistai!” Šalia mūsų metė dujų užtaisą ir nubėgo toliau. Prie durų metė ir sprogstamąjį užtaisą, plykstelėjo liepsna. Desantininkai nubėgo tolyn ir puolė pro langus. Šaudymas stiprėjo, desantininkai veržėsi per statybos aikštelę. Skambėdami dužo stiklai. Žmonės kalbėjo, kad šaudo tuščiais šoviniais, bet aiškiai buvo girdėti, kaip virš galvų švilpė kulkos.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 147, 148.