Aš, Povilas Simonavičius, gimiau 1929 m. liepos 28 d. Peniankų kaime, Anykščių seniūnijoje.

Tėvai buvo mažažemiai valstiečiai. Turėjo 5,5 ha žemės. Lankiau Ažuožerių pradinę mokyklą ir ten baigiau 4 skyrius. Dirbau įvairiose įstaigose. Ilgiausiai (14 metų) dirbau Anykščių rajkoopsąjungoje, o dabar jau pensininkas.

Susikūrus Sąjūdžiui, tuoj pat įsitraukiau į rajono Sąjūdžio veiklą. Buvau atsakingas už parašų rinkimą ir Sąjūdžio spaudos platinimą. 1990 m. įstojau į Šaulių sąjungą. 1991 m. sausio 11 d. Vilniuje daviau priesaiką ir įstojau į savanorius. Teko būti ir žiaurių Sausio įvykių liudininku. Teko saugoti per 1991 m. sausio įvykius Parlamentą. Saugojau, tačiau buvome beginklė minia, apsiginklavę tik metaliniais strypais. Tris paras prabuvome Vilniuje saugodami Parlamentą. Sausio 13 d. ryte atvažiavome į Anykščius pailsėti. Vakare susirinkome į Anykščių Sąjūdžio būstinę. Ten vyko susirinkimas, prabuvome maždaug iki 23.30 val. Vėliau išsiskirstėme į namus pamiegoti. Ryte 6 val. išgirdau per radiją, kad jau užimtas Televizijos bokštas. Vakare vėl išvažiavome į Vilnių. Viduje jau nebebudėjome, saugojome vartus, vedančius į Parlamentą. Tikrinome ateinančiųjų į Parlamentą dokumentus. Buvome aprūpinti prožektoriais.

Nebuvo kada galvoti apie baimę, susitaikėme su baimės jausmu, tik pagalvojome, kaip geriau pasielgti esant priešo puolimui. Daug buvo su mumis jaunimo. Budėdami prieš sausio 13-ąją Parlamente saugojome laiptus, vedančius į antrą aukštą. Mūsų anykštėnų buvo 12: V.Juodzevičius, B.Talaikis, Paliokas ir kiti. Budėtojai buvo suskirstyti grupėmis ir kiekviena gavo po užduotį. Turėjome dujokaukes ir pirmosios medicinos pagalbos paketus.

1991 m. pavasarį dar 5 paras teko budėti prie Parlamento. Tada jau turėjome ginklus. Vyresnio amžiaus žmonės budėjo viduje, o jaunimas lauke. Lauke budėjusieji pasikeitė šautuvais su viduje esančiais, nes jaunimas turėjo sportinius šautuvus, o grupė iš Panevėžio – dvivamzdžius medžioklinius. Bet jokio puolimo nebuvo, todėl vėl atsikeitėme ginklais. Su V.Juodzevičiumi keisdavomės budėjimais. Iš anykštėnų mano budėjime buvo du jauni vyrai. Vienas iš jų - Barkauskas, kito pavardės neatmenu.