Anykščių rajono savivaldybės viešoji biblioteka 2002 m. parengė kraštotyros darbą “Anykštėnai – Sausio 13-osios įvykių dalyviai”. Biblioteka maloniai leido perkelti šio darbo medžiagą į elektroninį leidinį.

Rengėjai

Ateina laikas, kai išbandoma tauta, ir tų dienų įvykiai tampa tautos istorija. Istorikai rašo straipsnius, leidžia knygas… O žmones, kuriems teko visa tai išgyventi, būti įvykių liudininkais, to meto prisiminimai lydi visą gyvenimą.

1991 m. sausio 8 d. buvo suorganizuota protesto akcija prieš Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą. Tada Aukščiausiosios Tarybos rūmuose pasirodė apsaugos būriai ir nemiegoję, išvargę gynėjai – tai policininkai, uniformuoti vyrai, jaunimas saugojo Parlamentą.

1991 m. sausio 13-oji – diena, kuri įėjo į Lietuvos istoriją, kaip ir kitos žymios datos. Naktį rusų armijos tankai iš Šiaurės miestelio pasuko Televizijos bokšto link ir, nutaikę pabūklus, pradėjo šaudyti. Dužo namų langai, dangų raižė prožektorių pašvaistės, o gyvoji siena stengėsi tankams užstoti kelią ir neleisti priartėti prie pagrindinių objektų – Spaudos rūmų, Aukščiausiosios Tarybos, Televizijos bokšto. Riaumodami tankai traiškė visa, kas pakliuvo jiems ant kelio. Lietuvos sūnūs ir dukra net paaukojo gyvybes už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Visos Lietuvos gyventojai ir vilniečiai net negalėjo pagalvoti, kad artėja tokia baisi sausio 13-osios naktis, kuri įeis į Lietuvos bei pasaulio istoriją šalia skaudžių ir gėdingų įvykių Gruzijoje, Čekoslovakijoje.

Lietuvos Parlamento rūmai virto tvirtove. Visi keliai buvo užversti sunkiais gelžbetonio blokais, užstatyti galingomis mašinomis.

Saugoti ir ginti Parlamento važiavo žmonės iš visos Lietuvos, ten buvo ir anykštėnai. Iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad prie šių saugomų objektų susirinkusieji linksminasi, nėra labai susirūpinę. Vienur ar kitur skamba dainos, sukasi šokėjų poros. Staiga per garsiakalbį praneša, kad Televizijos bokšto link artėja tankai. Žmonės susikibę rankomis sudarė ilgą ir plačią grandinę, kaukė mašinų sirenos, žvangėjo tankai miesto gatvėmis. Tarp kitų gynėjų prie Parlamento budėjo anykštėnai: Antanas Kadžionis, Vytautas Juodzevičius, Leonas Kaladė, Bronius Talaikis ir kt. Apie tai, ką išgyveno 1991 m. sausio 13-osios dalyviai Vilniuje, sužinosite susipažinę su šiuo kraštotyros darbu. Čia surinktos trumpos jų biografinės žinios, pateikiami prisiminimai ir išgyvenimai, periodikoje spausdinti straipsniai.

Rengiant kraštotyros darbą buvo su daugeliu kalbėta, jie parašė savo prisiminimus, kiti pasakojo žodžiu, o bibliotekos darbuotojos užrašė. Darbas sudomins tuos, kuriems brangi Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė, kurie gerbia ir išaukština žmonių drąsą bei pasiaukojimą.

Bronė Gvozdienė