Dr. Danutė BLAŽYTĖ
Lietuvos istorijos institutas

Tautos sąžinė prieš imperiją: byloja parlamento barikados

Senovės žmonės dar priešistoriniais laikais įvairiais pavidalais: piešiniais ant uolų, papiruso rankraščiais, dantiraščiu piktografiniais piešiniais ir pan. siekė išreikšti savo protinius gebėjimus, vaizduotę, dvasinį gyvenimą. Civilizuotose visuomenėse visa tai buvo įkūnijama kronikose, metraščiuose, inkunabuluose, vėliau – spaudos leidinių (knygų, periodikos) puslapiuose. Tačiau įvairiose kultūrose išliko tradicija viešai pagerbti, įamžinti asmenybes, įvykius, ypatingos reikšmės praeities faktus paminklais, memorialais, kitokiais istoriniais meniniais akcentais su atitinkamais įrašais. Pagaliau krikščioniškoji tradicija išplėtojo antkapinius paminklus su epitafijomis – ypatingą atminimo žanrą, kai artimieji, giminaičiai, bendruomenė įtaigiais žodžiais, sentencijomis, kitokia vizualia informacija įkūnijo tikėjimo vertybes, žmogaus gyvenimo ir šioje žemėje nuveiktų darbų prasmę.
XX a. ištisus dešimtmečius viešpatavę totalitariniai režimai – komunizmas, nacizmas, fašizmas – diktatorių egoistiniais tikslais praeities įprasminimo, heroikos simbolius pakeitė masiškai tiražuojamais stabais, ideologų klišėmis, tiesmukos, dažnai vulgarios propagandos ir agitacijos priemonėmis – vadų portretais, šūkiais, plakatais. Dabartiniais laikais dažni atvejai, kai visuomenes dėmesį dėl savanaudiškų paskatų stengiasi pritraukti ir įkyriai brukama neskoninga, kartais ir agresyvi komercine reklama. Neabejotina, kad paminklai netapatūs stabams, įrašai – įrašams.

1991 m. sausio mėn. Lietuvoje susiklostė ekstremali situacija: tauta gynė valstybę nuo sovietinės karinės agresijos ir perversmą organizavusių vietos komunistinių jėgų. Parlamentą juosė barikados iš gelžbetonio luitų, metalo strypų, spygliuotos vielos, medžio rąstų, statybinių atliekų ir viso to, kas pasitaikė po ranka, ką galima buvo surasti ir pritaikyti gynybai. Be abejo, tokios kliūtys tebuvo simbolines – sovietinės karo mašinos tokios plokštės ir luitai negalėjo sulaikyti, tačiau ją sustabdė dešimčių tūkstančių beginklių Lietuvos Respublikos piliečių, kolonomis apjuosusių parlamentą, laisves siekis ir širdžių pasiryžimas. Neatsitiktinai gynėjus, būriais traukusius prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų, sutikdavo užrašas ant Gedimino prospektą užtvėrusių gelžbetonio luitu „PARLAMENTAS – LIETUVOS ŠIRDIS“. Žmonės, greičiau intuicija nei logika suvokdami laiko ir įvykių svarbą susitelkė ten, kur buvo sprendžiamas valstybes, tautos, o tuo pačiu ir kiekvieno iš mūsų likimas. Kaip tik tomis įtampos kupinomis dienomis ir naktimis spontaniškai gimė iki tol neįprastas „sieninės grafikos“ žanras – užrašai ant blokų, stendų, tvorų; faneros, kartono, net vyniojamojo popieriaus lakštų ir pan. Turiniu ir forma jie atspindėjo sudėtingus žmonių jausmus, emocijas, siekius ir viltis. Nežinomų autorių anoniminiai užrašai – tai ypatingas netolimos praeities paliudijimas – istorijos šaltinis, padedantis suvokti tautos savimonę rūstaus laikmečio dvasią. Tematiniu požiūriu dominavo agresijos jėgų ir Nepriklausomybes gynėjų etinę ir psichologinę priešpriešą iliustruojanti vaizdinė medžiaga. Komunizmą, Gorbačiovo politiką, sovieti­nės kariaunos veiksmus smerkiantys sarkastiški įrašai derėjo prie griežtų lakoniškų ryžtą, valią, tikėjimą išreiškiančių eilučių ir piešinių. Tikra Tėvynės apoteoze – Laisvę ir Nepriklausomybę šlovinantys šūkiai. Po tragiškų sausio 13–osios įvykių pasirodė nauji įrašai, pagerbiantys žuvusiuosius, išaukštinantys jų aukos prasmę. Lietuviai nebuvo vieni dramatiškoje kovoje dėl savo Laisves. Apie tai mena kitomis kalbomis išsakytos mintys, kreipimaisi į pasaulio tautas ir vyriausybes, Lietuvos tautinių bendruomenių solidarumo šūkiai.

Čia pateikiami įrašai yra autentiški, išspausdinti nieko nepraleidžiant ir nekeičiant. Jie atitinka, deja, įvairių aplinkybių, laiko ir žmonių neišvengiamai sunaikintus originalus (Šio straipsnio autore 1991 m. sausio 13–19 d. ir 22 d. užfiksavo bemaž visus tekstus, kurie kasdien praturtindavo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų foną ir aplinką.)

1. „PALINKĖJIMAI GORBAČIOVUI“

Gorbi. Sporto rūmuose I. 14–16 „pasirašome“ sukruvintą „referendumą“

Smerkiame Gorbačiovo spaudimą Lietuvai.
Smurtas neturi būti pagerbtas

Gorbačiovai, užspringsi (ir nupieštas Lietuvos žemėlapis)

Gorbačiovai, išvesk šarvuočius

Gorbačiovas jau papietavo ar dar alkanas

Gorbačiovai! Paspringsi nekaltų žmonių krauju

Gorbi, jei rysi Lietuvą, tai paspringsi

Michailai Gorbačiovai – tu ir be Lietuvos mirsi badu

Tegyvuoja Sadamas Gorbačiovais

Tai, kad šiandien karstuose jie, o ne mes – atsitiktinumas, taip jau pasuko savo tankus ir aukas Nobelio premijos laureatas Michailas Gorbačiovais

Nobelio taikos premijos laureate – nežudyk laisvę ir taiką mylinčių lietuvių

Gorbačiove! Atsiimk savo vandalus iš Lietuvos žemės

Miša! Tavo pusėj tankai, o mūsų – visa žmonija!

Gorbi, ar nepasidalinai Nobelio premija su desantu?

M‘adam Gorb‘seino
Kraugeriai lauk iš Baltveito
Lietuva bus laisva

Gorbačiovas geras vyras
Laka kraują kaip vampyras

Išsipildė Gorbačiovo jaunystės svajonė tapti artistu. Ypač jo talentas sužibėjo šiom dienom

Liedamas kraują pagalvok Gorbi, Nobelio premijos laimėtojau

Gorbačiovai, ne tau taikos premija

Gorbi, baik valgyti mūsų žemę ir gerti mūsų kraują. Lauk

Raudonasis slibinas

Išmintingasis Nobelio t. pr. laureate Gorbačiovai – tapai Lietuvos tironu

Gorbačiovas pietauja, o Lietuvoje jo tarnai lieja kraują

Gorbi, hell is waiting for you

Gorbišvili!
Atsakysi už Baku, Tbilisį, Vilnių

Gorbačiovai, su Nobelio taikos premija ir tankais prieš Lietuvos laisvę? Lietuvos išdavikai iš TSKP landynės savo kruviną nusikaltimą nepaslėpsite

Nobel peace prize for murder. Nobelio taikos premija už žudymą?

Der nächste Nobelpreis für Sadam Husein

Gorbi, šik... mes ant tavo tankų

Piešinys: Gorbačiovas, pamynęs taikos balandį, šeria vanagiukus: Jazovą, Varenikovą, Naudžiūną

Gorbačiovai ir Jazovai, kodėl neatvykote į savo aukų laidotuves?

Seneli Gorbačiovai, ruoškis į pensiją, Lietuvos afera tau sugadino karjerą

2. TSRS KARIUOMENES PASMERKIMAS

Okupantai namo

Neduosim imperijai rekrūtų

D. T. Jazovai. Buvai kiaule ir mirsi kiaule
Tavo buvę kareiviai

Ar spėjai nuplaut vikšrus?

Armija tautos nenugalės

Sovietine armija – galvažudžių armija

„Išvadavimo komitetui“ – ne!

Tankai – žemės ūkiui

Išveski desantą į šviesų rytojų

Sovet army go home (Tarybinė armija – namo)

Jazovai ir Michailai
Melskitės, gulkite kryžiumi ir atgailaukite.
Nes jeigu atleistų Lietuva, tai Dievas neatleis

Afganistanas – vakar, Lietuva – šiandien, Europa – rytoj!

Tankus – į metalo laužą

Stalin i „Jedinstvo“ – bratja bliznecy

Gėda okupantų pakalikams

Lauk raudonus šunis

Lietuvai beširdžių okupantų nereikia. Lauk iš Lietuvos!

Raudonajam fašizmui Niurnberg – 2

Okupantai, lauk iš Lietuvos

Vengrija 1956
Čekoslovakija 1968
Lietuva 1991
?

Grąžinu [apdovanojimą – D. B.] kruvinam Sąjungos generalitetui, tai yra gauta už Čekoslovakijos demokratinės užsmaugimą 1968 metais

Tarp lavonų kraujų lietuvių tauta siunčia prakeikimą Kremliaus vyriausybei

Šis slibinas žudo Lietuva

Žudikai, lauk

Šalin rankas!

„Nenugalimoji“. Būsi nugalėta morališkai, nes fiziškai mes nugalėti negalim

Būkit žmogžudžiai prakeikti

Šalin maskoliai pasamdyti
Šnipai, atvykę iš Maskvos
Šalin, jūs rankos aptaškytos
Krauju didvyrių Lietuvos

Ty morderco, ty szatanie!
Zostaw Litwą
Podly chamie!
(Tu žudike, tu šėtone! Traukis iš Lietuvos, bjaurus chame!)

3. PRIEŠ KOMUNIZMĄ

Kruvinoji KPSS! Šalin rankas nuo Pabaltijo

Okupantai, iš Lietuvos lauk
Buroke, iš paskos mauk

KP galvažudžius į Niurnbergo procesą

SSRS
Raudonasis kirmine
Lauk iš Lietuvos

Lietuva, tėvyne mūsų,
Nebijoki komunistų
Nors jie šaudos, nors jie trankos
Bet jų pačių dreba rankos

4. PRIEŠ ŽINIASKLAIDOS DEZINFORMACIJĄ

Grąžinkit labanaktuką

Nuo dezinformacijos TASS‘o vidurius tąso

Programa „Vremia“ ir jos liokajus Biriukov – Gebelso mokiniai

Vremia Gebelsas: Aš gerai melavau, tačiau šie vyrukai pranoko mane

Programai „Vremia“: Mes atsiminsim šią dieną – sausio 12

5. VIETINIŲ KOLABORANTŲ PASMERKIMAS

Nuo maro, bado, karo, komunistų ir nuo „Jadinstvos” išgelbek mus, Viešpatie

Ne! žmogėdroms Šved, Burokevičiams, Jedinstvoms ir „darbininkų gynimo komiteto“ tankams

Lietuvos vaikų žudikai Šved, Burokevičius ir kiti kolaborantai su Je­dinstvo ir gelbėjimo komiteto tankais būkite amžinai prakeikti!

Nacionalinio LTSR gelbėjimo komitetą – į teismą

Nacionalinio gelbėjimo komitetą – į Aukščiausiąjį Teismą

Apsišaukėlius, provokatorius ir žudikus į teismą

„Jedinstvo“, tavęs laukia nenukasti Rusijos bulvių laukai

Naudžiunas – tautos išgama

Okupantai, iš Lietuvos lauk
Buroke, iš paskos mauk

Šved! Koks yra lietuviško kraujo skonis?

Kruviną Švedo–Burokevičiaus šutvę – į teismą

Banditai, lauk iš televizijos

Reikalaujame M. Burokevičiaus, V. Švedo, A. Naudžiūno teismo

Šalin tautos išgamas!

Remiame Lietuvos AT ir vyriausybę, šalin „gelbėjimo komitetą“!

Šved, burokevičius, jermalavičius tai raudonieji vampyrai

Nacionalinio žudymo gelbėjimo komitetas

Tautos išdavikams Lietuvoje vietos nebus

Nacionalinio genocido komitetas ragina atsisakyti nacionalinių ambicijų

Likite amžinai prakeikti kruvini Lietuvos išgamos:
Dermalavičiau
Batlaižūne
Burliokevičiau
ideologini debile Basleli [J. Kuolelis]
priklydęs niekšeli Švedeli

Prakeikimas žudikams ir žmogėdroms... lavonai į katilą

Šalniavaisiai Lietuvos nevaldys

Švediški burokai Lietuvoje neprigis

Judai, budeliai, žmogžudžiai. Jūs taip pat turite sielą. Gelbėkite ją! Jūs motinos vaikai

Naudžiūnas – tautos išgama

Viešpatie, gelbėk nuo karo, bado, maro, ugnies, „Jedinstvos“ ir Kremliaus

Lietuvos žmonės trokšta laisvės,
o burokai karšto raudonumo.
Tai gal apvirti juos puode.
Komunistams nekalto kraujo
vis dar maža

Tautos išdavikams Lietuvoje vietos nebus!

NGK – nacionalines gėdos komitetas

Teisti Burokevičių ir C° bei sovietinius sausio 13 nakties žudynių organizatorius ir vykdytojus

Szwed – partyjna dewotka (Švedas – partinis šventeiva)

Viešpatie, praskaidrink protą kosmopolitui Šved, laisvos Lietuvos priešui Nr. 1, šmeižtu, melu ir žudynėm siekiančiam sau – valdžios, mums – vergovės

NGK – tu raudonasis šėtone! Nebus tau lengva Lietuvos žemė

6. LAISVĖS ŠŪKIAI

Lietuva – tu man viena

Mes už laisvę ir taiką

Tas ne lietuvis kurs dar bijo atsižadėt sapnų nakties

Pirmiau geležis pavirs į vašką, vanduo į akmenį, negu mes atsisakysim savo žodžio (Gediminas)

Raudonajam fašizmui – ne! Lietuvos tikslas – laisvė

Laivę Lietuvai

Tėvynė mūs tik viena – Lietuva

Lietuvi! Būk vertas laisvės

Remiame Lietuvos Respublikos parlamentą. Laivę Lietuvai!

Lietuvi, būk tvirtas, nepasiduok provokacijai

O laisvė už gyvybę brangesnė. Mirsim, bet būsim laisvi

Peace will triumph over war ((Taika triumfuos prieš karą)

Prieš metus mes buvome politikai, o mūsų politika – moralė. Neseniai tapome ekonomistai, bet normalaus ūkio neturėjome. Dabar mes kareiviai, tik su nuogomis rankomis. Tokie mes esam – lietuviai. Jie pasiduos!

Mūsų sielose amžiais plazdės laisvės troškimų vėliava

Mes eisime žuvusių patriotų keliu. Lietuvos laisvė mums brangesnė už gyvybę (Vilniaus darbininkų sąjunga)

Įmynęs pėdą čia jaučiuosi ne svetys –
Bet šeimininkas, amžius čia gyvenęs
Ir joks ateivis jau neiškrapštys
Kulka nei durtuvu mūs iš tos žemės (B. Mačionis)

Okupacijai – visuotinis pasipriešinimas

Lietuva – tau mūsų meilė! Būk laisva!

Freedom for Lithuania (Laisvę Lietuvai)

Lietuva, tu mums viena

Mūsų jėga – meilė Tėvynei

Laisvės troškimo tankais nesutraiškysi

Darbininkai, žemdirbiai. Netikėkite tais, kurie savo tiesą perša naudodami jėgą ir ginklą. Lietuva bus laisva – laisvas bus darbininkas (Vilniaus r. Darbininkų sąjunga)

Meilė Tėvynei, tikėjimas Lietuvos ateitimi suteiks mums jėgų ir tvirtybės. Broliai ir sesės. Būkite budrūs. Nedaleiskit, kad žūtų jums brangi Tėvynė Lietuva

Nors ginklų mes ir neturim
Priešų tankų nebijosim
Savo mylimą Tėvynę
Krūtine užstosim

Guodžiamės sukniubę kaip šešėliai
Atgailos ir atlaidų malda tylia
Mirę mirčiai – laisvei prisikėlę
Dieve, keliamės ir mes tava valia

Mūsų jėga – meilė Tėvynei

Mirsim, bet laisvei ištikimi liksim!

Tegu žino jie, tenepamiršta niekad, kad jėga negalima pavergti laisvos tautos

Motinai Tėvynei skauda, kai jos kūną trypia priešai

Žinom, kas žudo, įsako, išduoda. Bet laisves troškimas ir meile Tėvynei padės nugalėt

Jei nebūtų išdavystės, tai nebūtų ir vergovės

Smerkiame agresiją. Laisvę Lietuvai

Tautos kančia – mūsų kančia!

Lietuvos likimas – Mūsų likimas!

Okupacijai – visuotinį pasipriešinimą

O, Lietuva, meldžiu, ištverk
Ištverk, padėjus auką tą lemtingą
Tau išdidumo ir kantrybės
Nuo amžių juk nestinga

7. NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠŪKIAI

Nepriklausomybė ne šūkis, o faktas

Remiame Lietuvos parlamentą

Mes norim dirbti Nepriklausomoj Lietuvoj

Už Kuveito laisvę (naftą) visas pasaulis, o Lietuva – viena

Palaikome Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą

Parlamente, Jūs – mūsų deganti širdis, Jūs mūsų kraujas gyvas! (Gimtasis kraštas)

V. Landsbergis tautos protas, sąžinė ir garbė.
P. S. Lietuvos gyventojai, imkite piliečio pažymėjimus – tai bus mūsų parama Parlamentui, referendumas Gorbiui

Sausio 13 d. žuvusių ir sužeistų žmonių krauju Lietuva prisiekė – Ne Sąjunginei sutarčiai

Širdį išplėšti gali budelio ranka. Bet LAISVĖS niekada

8. ŽUVUSIEMS ATMINTI

Su mumis visi gyvieji ir mūsų mirusieji

Su mumis Dievas ir Tiesa. Mes nugalėsime

Šiandien žuvot Jūs. Rytoj žūsim mes. Bet šios šventos aukos Tautą laisvėn ves (prie Televizijos bokšto)

Verkia Lietuva didvyrių, jų neprikelia Tėvynė

Amžina garbė žuvusiems už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Raudonajam fašizmui – ne

Jūs žuvote už Lietuvos laisvę
Dėkingi motinoms, kurios Jumis pagimdė
Savaip auklėjo ir atidavė žmonėms
Kad tiek gerumo, meilės Tėvynei
Jos įdėjo Jums į širdį
Kurią atidavėte Tėvynei ir mums visiems

Skausmui nereikia patyčių

Jūsų aukos atvers pasauliui akis

Mūsų tikslas – kilnus
Mūsų auka – šventa

Amžinas pasmerkimas žudikams

Iš aukų išaugs pergalės gėlės

9. PASAULIO TAUTOMS IR VALSTYBĖMS

Progresive mankind. Stop red Fascizm (Pažangioji žmonija. Sustabdyk raudonąjį fašizmą)

Visų šalių žmonės, padėkit mums! Mus vienija Baltijos jūra

Ačiū, gerieji pasaulio žmonės, kad Jūs su Lietuva

Gerb. JAV Prezidente Bušai. Nešerk raudonojo besočio slibino. Jis greit praris ir tave su visais dangoraižiais

Vivat Bush. Vivat Landsbergis. Husein kaput. Kaput Gorbaciov

10. DIEVO PAGALBOS ŠAUKSMAS

Jėzau Marija, myliu Jus, gelbėkit sielas

God bless Lithuania. Save us from red fascizm ((Dieve, laimink Lietuvą. Saugok mus nuo raudonojo fašizmo)

11. TAUTINIŲ BENDRUOMENIŲ SOLIDARUMAS

Litwo! Bog I caly swiat z toba. Bądz wolną (Lietuva! Dievas ir visas pasaulis su tavimi. Būk laisva!)Be laisvosios Lietuvos nebus laisvosios Baltarusijos

12. ATSKIRŲ VIETOVIŲ ŠŪKIAI

Ventos gyventojai už Lietuvos laisvę

Apsaugok Aukščiausiasis mus mylimą šalį. Kalvarijos Sąjūdis

Parlamente, žemaičiai su Jumis

Mes žemaičiai iš Akmenės
Pasiryžę visados
Atvažiavome Vilnių
Ginti laisvę Lietuvos

Žemaičiai! Suremkime pečius. Apginkime Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę!

Susividuriousem, ale nepasidousem!

Teisybė – šventa. Laisvė – nenugalima. Šiauliečiai

V. Landsbergi, Kaunas su Jumis.

 

Mokslinės konferencijos „Sausio tragedijos prasmė Lietuvai“ medžiaga : [2001, Rokiškis / Rokiškio krašto muziejus]. - Utena , 2001, p. 8–26.