VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Žiupsnys Steponas, Antano

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Sovietų armija, naudodama smurtą, užpuolė Televizijos bokštą.
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniaus mieste, prie Televizijos bokšto.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13-osios naktį.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Buvau nuo 1991 m. sausio 12 d. 24 val. iki 13 d. 3.30 val.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Saugojau Televizijos bokštą.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su Lietuvos liaudimi.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 06

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Žmonės prie bokšto linksmai dainavo, stengėsi pakelti nuotaiką vieni kitiems. Gėrė arbatą, šildėsi prie laužų, vaikštinėjo ir draugiškai kalbėjosi.

Išgirdę pranešimą, kad kariuomenės dalinys juda link Televizijos bokšto, žmonės susikaupė, sustojo eilėmis prie įėjimo į bokštą. Neužilgo sovietų kariuomenė privažiavo su tankais, tanketėmis iš Laisvės pr. (Kosmonautų pr.) pusės. Ten jiems kelią užstojo žmonės. Išgirdau, kad ir iš kitos pusės kriokia tankai. Neiškenčiau ir nubėgau sutikti jų. Pribėgęs pamačiau, kad smėlio barstytuvas jau sulamdytas tanko. Vėliau sutraiškė dar ir lengvąjį automobilį. Tankai, sukinėdami vamzdžius, skynėsi sau kelią. Pro mus jie prasiveržė. Tuomet nubėgau prie pačio bokšto. Desantininkai jau lindo pro langus į vidų. Pradėjo šaudyti iš automatų. Puolė beginklius žmones mušti automatų buožėmis. Jie dar turėjo kažkokius metalinius strypus, kuriais mušė žmones. Tankų pagalba stengėsi nustumti žmones kuo toliau. Tankai šaudė. Gavau akustinę traumą. Matėsi, kad kai kurie kareiviai girti, nes taip sulaukėti žmogus negali. Po kokio pusvalandžio atsipeikėjau po tanko šūvio. Mus stūmė vis tolyn nuo bokšto. Tuomet leidausi nuo šlaito žemyn link Laisvės prospekto, nes ten buvau palikęs savo mašiną. Nutariau, jei galėsiu, važiuosiu prie Aukščiausiosios Tarybos. Mačiau, kaip greitoji pagalba išvežė žuvusį žmogų. Mačiau, kaip medicinos darbuotojai norėjo įeiti bokštą, tačiau jų neįleido. Mačiau, kaip ant viaduko stovėjęs tankas pasitraukė atbulas ir praleido autobusą, iš kurio išlipo civiliais rūbais apsirengę žmonės, išsirikiavo ir patraukė link bokšto. Jie buvo kažkuo apsiginklavę. Matėsi, kad paskutinieji einantys paaugliai už diržų yra užsikišę strypus. Atvežtųjų iš viso buvo apie 30–45. Supratau, kad jie Lietuvos priešai – “jedinstveninkai”.

1991 m. vasario 6 d.