VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Žiobakienė Genovaitė, Jono

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Karine technika (tankais, tanketėmis) buvo apsuptas Televizijos bokštą, automatais ginkluoti desantininkai pradėjo vaikyti žmones, tankai šturmavo Televizijos bokšto pastatą.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie Televizijos bokšto.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d. naktį apie 1.30 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Šaudymas tęsėsi iki 4.30 val.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjome prie Televizijos bokšto tvoros ir susikibę rankomis skandavome “Lietuva!”
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Buvome kartu su kolegomis iš Plungės meno mokyklos..
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Pradžioje iš pabūklų šaudė kas 5 minutės. Desantininkų automatai tratėjo be perstojo, buvo leidžiami kažkokie dūmai, žmones akino labai stipri prožektorių šviesa, dužo stiklai. Matėme nešant sužeistuosius į greitosios pagalbos mašinas. Žmonės nesitraukė, dainavo, skandavo “Lietuva bus laisva!” Su siaubu akyse žiūrėjome kaip gęsta bokšte šviesos. Mūsų grupėje viena moteris ir vyras buvo sužeisti dūžtančių stiklų, Raudonajame kryžiuje juos aptvarstė. Tanko pabūklu buvo išdaužyti mus vežusio autobuso langai, sudaužyti termosai.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS: Tai buvo vandalizmo aktas prieš taikius žmones. Tai aiškus priešiškų Nepriklausomybei jėgų noras karine jėga įvykdyti Vyriausybinį perversmą. Tai atvira karinė agresija prieš Lietuvą.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 04

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 4 d.