VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Vizgaitienė Ginta, Juliaus

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Vilniaus televizijos bokšto užgrobimas ir taikių žmonių sudorojimas: mušimas, daužymas, šaudymas. Visko aplinkui griovimas.
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniaus televizijos bokštas.
2.3. KADA ĮVYKO?: Operacija prasidėjo lygiai 2 val. nakties ir gal per 5 minutes (labai greitai) bokštas buvo užimtas, nors žmonės nesitraukė.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Šaudė ir gąsdino gana ilgai. Aš manau, kad apie valandą.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau gyvoje grandinėje prie pat bokšto, tarp kitų žmonių.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?:
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Mačiau, kaip iš bokšto vidaus su stiklais, visai šalia manęs, iššoko desantininkas ir su automatu pradėjo šaudyti į nugaromis į jį stovinčių žmonių kojas. Deja, tikrais šoviniais. Iš tankų buvo šaudoma tuščiais šoviniais, tačiau vis tiek rezultatas baisus – vaizdas, garsas, oro banga. Buvo absoliučiai nekreipiama dėmesio į žmones, naudojami metodai žvėriški, ciniški, normaliam žmogui protu nesuvokiami. Niekas iki pat paskutinės minutės nesitikėjo, kad taip gali įvykti. Ir net po to buvo jausmas, jog viskas vyko kaip per baisų sapną, bet ne su manimi.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 01 25

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. sausio 25 d.