VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Vincevičienė Violeta, Antano

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Puolimas prieš beginklius žmones.
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniuje, prie RTV komiteto, Konarskio gatvėje.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 01 13, 1.30–2.15 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Apie 2 valandas.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Žiūrėjau pro balkoną, nes turiu du mažamečius vaikus.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su savo vyru.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Šarvuočių važiavimą, dūmus, mušimą.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Desantininkai, šautuvai, tankai, šarvuočiai. Iš tankų šaudyta tuščiais šoviniais, byrėjo langų stiklai.
4.3. IŠVADOS: Tai buvo žiauriausi išpuoliai prieš visą Lietuvos Respubliką.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 01 24

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Tą baisiąją naktį iš sausio 12 į 13-ąją ir mano šeimai teko būti prie Lietuvos Respublikos Televizijos ir radijo komiteto Konarskio gatvėje. Pradėjome budėti 12 d. 23 val. Visur buvo ramu, žmonės klausėsi radijo bei žiūrėjo televizorių, išneštą į vestibiulį prie įėjimo į televiziją. Buvo autobusų iš Kupiškio. O prie Telefonų stoties Savanorių ir Žemaitės gatvių sankryžoje buvo autobusai iš Šventosios ir Palangos. Daug jaunų žmonių. Prie senojo Televizijos ir radijo komiteto pastato griežė kaimo kapela, žmonės dainavo, degė laužas. 13 d. 1.30 val. mes, t.y. mano vyras ir dar vienas žmogus, nusprendėme eiti pasišildyti į namus. Grįžome pas pažįstamą Konarskio gatvėje pasišildyti, kur miegojo ir du mažamečiai mano vaikai (6 metų ir 8 metų). Nespėjo užvirti arbata, t.y. maždaug 1.35 val., kai pro langą išgirdome ir pamatėme šaudant prie Televizijos bokšto. Vyrai išlėkė prie RTV komiteto. Netrukus ir į Konarskio gatvę iš centro pusės pradėjo važiuoti šarvuočiai. Jų neskaičiavau, bet buvo maždaug 8–10. Jie važiavo iki Žemaitės gatvės, apsisuko, vėl nuvažiavo iki K.Preikšo gatvės, ten kažkur apsisuko ir visu greičiu privažiavo prie RTV komiteto senojo pastato ir sustojo. Iš jų iššoko kareiviai ir pradėjo šaudyti į viršų, o iš už jų nugarų iššoko iš šarvuočių spec. būriai (taip man atrodė) ir pradėjo lazdomis daužyti žmones bei mėtyti sprogstamuosius paketus. Buvo daug dūmų, nuo jų svaigo galva. Iššovė tankas iš savo pabūklo tuščiu šoviniu. Nuo oro bangos po šūvio iš karto išbyrėjo namų stiklai. O žmonės skandavo “Lietuva”, “Lietuva”.

Aš pasilikau prie savo vaikų, kurie miegojo ir laimei neprabudo.

Iš pabūklo buvo šauta ne vieną kartą. Kadangi buvau kambaryje, tai buvau įsijungusi ir televizorių. TV diktorė E.Bučelytė dar kalbėjo ir aiškino, kad desantininkai jau trečiajame aukšte. Po to vaizdas nutrūko ir įsijungė TV kameros prie Aukščiausiosios Tarybos. O gatvėje viena po kitos zujo greitosios pagalbos mašinos – vežė sužeistuosius. Užėmę pastatą desantininkai išvarinėjo darbuotojus. Aplink visą RTV pastatą vienas prie kito ginkluoti šautuvais išsirikiavo kareiviai, o už jų nugarų raudonraiščiai jų pasekėjai – civiliai žmonės. Juos atvežė autobusas tuoj po RTV užėmimo. Mūsų žmonės buvo nustumti į kitą gatvės pusę. Visur sklaidėsi dūmai. Kareiviai retkarčiais dar šaudė. Tamsiuose aplinkinių namų languose mačiau keletą mamų su savo pabudusiais mažamečiais vaikais ant rankų.

Laikrodis rodė 2.01 val., kai vaizdas televizoriuje užgeso. Žmonės gatvėje nesiskirstė iki ryto ir būreliais stovėjo kitoje gatvės pusėje, pradėjo klausytis Kauno radijo. Girdimumas buvo labai prastas. O kareiviai stovėjo iki ryto, vienas prie kito su paruoštais šautuvais.

Išaušo rytas ir radijas apie 7 val. pranešė, kad 9 val. reikia rinktis prie Aukščiausiosios Tarybos. Žmonės būreliais patraukė link Parlamento rūmų.

1991 m. sausio 18 d.