VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Vaitkus Juozas, Leono

profesija: moksleivis
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Taės armijos kareiviai užėmė TV bokštą.
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniuje.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 01 13.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Pats užėmimas truko apie 10 min., o šaudymas truko žymiai ilgiau.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Saugojau TV bokštą.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?:
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Kareiviai buvo su neperšaunamomis liemenėmis, šalmais. Ginkluoti automatais ir lazdomis (pilkos spalvos). Tanketės ir tankai (numerių neįsiminiau). Artinantis vyrams kareivai pradėjo šaudyti į kojas arba palei jas.
4.3. IŠVADOS: Prieš TV karius reikia kovoti jėga, jėgai priešpastatyti jėgą.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 04

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Tai buvo mano antra budėjimo naktis. Mes, apie 13 vaikinų, turėjome savo nuolatinę budėjimo vietą prie laužo. 1991 01 13 apie 1 val. nakties per radiją pranešė, kad artėja tankai. Žmonės pradėjo rinktis prie TV bokšto (aplink bokštą). Apie 1.20 val. ant tilto per Laisvės prospektą sustojo tanketės. Mes nuėjome prie TV bokšto ir atsistojome prie durų. Apie 2 val. pasigirdo diktorės Bučelytės balsas per radiją, ji šaukė, kad RTV komitetą puola desantininkai. Tada prasidėjo šaudymas iš tankų, jų nematėme, nes jie buvo žemiau, ant kelio. Pasigirdę balsai pranešė, kad tanketės išlaužė tvorą ir įvažiavo į ginamą teritoriją. Žmonės ėmė šaukti “gėda!”, “fašistai!”, “Lietuva!” Tankai privažiavo prie pat bokšto. Sustoję jie iššovė iš patrankos (tuščiu sviediniu) ir išmušė virš durų esantį langą (oro banga išmušė stiklą, nes visa siena buvo iš stiklo). Atsisukę pamatėme bėgančius TV bokštą saugojusius vyrus. Bokšto viduje pasirodė desantininkai. Žmonės pradėjo paniškai bėgti. Mes likome (apie 30 vyrų) prie durų, bet tuoj pat kareiviai automatų buožėmis išvaikė mus. Mes apėjome tanketes ir vėl grįžome. Tada tarp mūsų ir tankečių atsistojo ginkluoti desantininkai. Tanketės pradėjo važinėti ir vaikyti žmones. Tada pradėjo “dirbti” desantininkai – jie stūmė mus iš viršutinės aikštelės. Nulipę nuo pakopos sustojome. Tada prie manęs sužeidė žmogų (kulka į koją), stovėjusį ant pakopos. Per Kauno radiją pasigirdo žinia, kad užimamas Parlamentas. Mes išskubėjome prie Parlamento. Apie 4 val. buvome ten.

1991 m. vasario 4 d.