VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Vaišnorienė Stasė

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Tankai važiavo į žmonių minią, laužydami pasitaikančias kliūtis (mašinas, tvoras). Desantininkai šaudė į žmones.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie Televizijos bokšto.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13-osios naktį, apie 2 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Iki 5 val. ryto.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Bėgau į įvykio vietą, ieškojau dukros, kuri tuo metu ten buvo.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Išgirdau didelį triukšmą ir pamačiau dideliu greičiu Sudervės gatve ir Laisvės prospektu važiuojančius tankus, kurie šaudė. Prie bokšto mačiau siaubingą vaizdą: šaudė iš automatų, nešė sužeistus į greitosios pagalbos mašinas. Tankai važiavo ant žmonių dideliu greičiu. Leido į aplinką didelį kiekį dujų. Tankai nukreipė prožektorius į gretimų namų langus. Didelė žmonių minia skandavo “Lietuva”. Iš tankų sklido oratoriaus balsas, kad visi (broliai ir sesės) skirstytųsi, Vyriausybė nuversta. Valdžia “Gelbėjimo komiteto” rankose.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 10

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

P.S. Tos pačios dienos vakarą Laisvės pr. važiavo tankai, skelbdami komendanto laiką.

1991 m. vasario 10 d.