VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Užusienis Algis, Balio

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Taikių Lietuvos žmonių vaikymas karine technika.
2.2. KUR ĮVYKO?: Karoliniškėse, Televizijos bokšto teritorijoje.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13-osios naktį.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Aš dalyvavau nuo 2.30 iki 4 val.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau minioje, maniau, padėsiu apsaugoti bokštą.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?:
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Mačiau, kaip dideliu greičiu važiavo ant minios karinė technika.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Kariai – desantinė apranga, ginkluoti automatais AKC ir AKM. Karinė desantinė mašina БМД, tankas T-72.
4.3. IŠVADOS: Nemokšiškas arba tyčinis karinės technikos važiavimas ant žmonių.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 01

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Mačiau, kaip nešė vyriškį į greitosios pagalbos mašiną. Priėjęs arčiau bokšto (maždaug 20–30 metrų nuo bokšto) atsistojau minioje, arčiau prieiti negalėjau, nes buvo labai daug žmonių. Pamačiau tris desantines mašinas БМД, šios mašinos laikas nuo laiko iššaudavo tuščiais užtaisais. Vienu metu visos šios mašinos pajudėjo minios link. Negalima sakyti – pajudėjo, nes jos šokte šoko minios link. Žmonės traukėsi, bėgo. Sustojus technikai žmonės vėl grįždavo prie bokšto.

Kai БМД į žmones puolė antrą kartą, jie jautėsi drąsiau – tik pasitraukdavo į šalį, bet niekur nebėgo. Tada karinė technika pradėjo šokinėti staigiai, tai į vieną, tai į kitą pusę, suktis vietoje ir važiuoti tiesiai ant bandančių pasitraukti ar stovinčių pavienių žmonių.

Neigiu aukštų karininkų pasakymą, kad tankai ir kita karinė technika važiavo pirma pavara. Aš skaičiavau (kaip anksčiau buvęs kariuomenėje mechanikas-instruktorius), kad БМД įsijungdavo net trečią pavarą, tai buvo puikiausiai girdėti bet kuriam žmogui, nes mūsų karinė technika tiek “gera”, kad perjungiamos pavaros geriausiai girdisi.

Aš tvirtinu, kad tai buvo tyčinis beginklių žmonių vaikymas karine greitaeige technika. Kariai buvo su desantine uniforma, kai kurie turėjo AKC automatus, o dauguma su AK ar AKM (to negaliu tiksliai pasakyti), rankose laikė maždaug 8–10 mm storio ir apie 70 cm ilgio metalinius strypus. Pagal viską tie strypai labai panašūs į tanko antenas – vieną dalį pjautą pusiau.

Išgriautos tvoros zonoje prieš įėjimą mačiau jaunuolį, kuris paprasčiausiai stovėjo ir ginčijosi su kareiviais. Po to jis susiėmė už dešinės kojos kelio. Negaliu pasakyti, kas jam atsitiko, nes mano dėmesį atkreipė T-72, kuris važiavo gatve nuo viaduko pusės. Prieš tai jis stovėjo netoli tilto, iš tos pusės buvo vėjas, o jis leido dūmus, tiksliau purškė nesudegusį dyzelinį kurą ir tokiu būdu darė dūmų uždangą ir blogino matomumą. O viršuje БМД lakstė dideliu greičiu, slidinėjo naktį dūmuose.

Tai įrodo, kad viskas buvo daroma apgalvotai ir specialiai. Bokštas jau buvo užimtas ir nebuvo reikalo vaikyti žmones, bet, manau, buvo norimą įvaryti siaubą.

Apie 4 val. išėjau prie Aukščiausiosios Tarybos.

1991 m. vasario 1 d.