VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Uždavinytė Giedrė, Giedriaus

profesija: studentė
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Buvo šturmuojamas RTV pastatas. Atvažiavo 4 ar 5 tankai. Vienas liko prie įėjimo į pastatą, kiti nuvažiavo. Likęs tankas nuolat šaudė. Prie durų patraukė grupė desantininkų, kurie puolė mušti žmones prie įėjimo į RTV pastatą, paleido automatų serijas tiesiai į minią. Dalis jų šaudė tuščiais šoviniais, dalis tikrais. Tie, kurie šaudė tikrais šoviniais, taikė į langus ir sienas. Ant žmonių biro stiklai ir tinkas. Iš kažkur buvo paleisti dūmai, bet juos vėjas greit išsklaidė. Nuo patrankos šūvių biro gretimų namų stiklai.
2.2. KUR ĮVYKO?:
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13-osios naktį, apie 2 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Viskas truko apie 10–20 min., po to jie įsiveržė į pastatą.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau namo, prieš RTV komitetą, kieme. Kai į bėgančius iš namo link RTV pastato žmones atsisukę du desantininkai paleido šūvių serijas (matyt tuščiais šoviniais, nes jei būtų koviniai būtų daug ką kliudę), pasitraukiau prie Telefonų stoties pastato Savanorių-Žemaitės g. sankryžoje.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: daug kitų Matematikos fakulteto studentų, tą naktį budėjusių prie RTV komiteto.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Kokių nors smulkių detalių pateikti negaliu, nes stebėjau viską iš pakankamai didelio nuotolio.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 11

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 11 d.