VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Tartilas Elvis, Vytauto

profesija: inžinierius hidrotechnikas
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Sausio 13-ąją prie Televizijos bokšto atvažiavo tankai ir tanketės. Tankai privažiavo visai prie pat žmonių, pradėjo šaudyti tuščiais šoviniais, kareiviai šaudė tuščiais šoviniais į langus, o po to puolė.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie Televizijos bokšto.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13-ąją, maždaug 1.30 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Aš nuo Televizijos bokšto nuvažiavau apie 3 val., tačiau šaudymas dar nebuvo pasibaigęs.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Privažiavus tankui visai prie žmonių ir pradėjus kareiviams šaudyti tuščiais šoviniais į langus, pradėjo byrėti stiklai tiesiai žmonėms ant galvų. Žmonės, skanduodami “Lietuva!”, truputį atsitraukė nuo bokšto. O po to šovė tankas ir prasidėjo puolimas.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?:
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS: 1991 01 28

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS:

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Sausio 13-osios naktį, apie 1.30 val., miegodami mašinoje išgirdome baisų triukšmą. Greitai dviese su draugu puolėm bėgti link Televizijos bokšto. Išbėgę į gatvę, bėgome link Televizijos bokšto, o šalia važiavo 8 tanketės ir 1 tankas. Atbėgę prie bokšto susitikome savo draugus ir pranešėme, jog jau visai šalia yra tanketės. Žmonės jau buvo sustoję aplink bokštą, panikos visai nesijautė. Maždaug po 10 min., iš priešingos pusės, atvažiavo kolona, kurioje buvo daug tankečių ir keli tankai (tikslaus skaičiaus pasakyti negaliu). Tankai važiavo tiesiai per tvorą, net nežiūrėdami, kad ten yra žmonių. Privažiavo visai arti žmonių, iš vieno tanko pasigirdo balsas, kad tvarką atkuria Nacionalinio gelbėjimo komitetas, Aukščiausioji Taryba užimta ir kad žmonės skirstytųsi. Tuo pat metu kareiviai jau šaudė tuščiais šoviniais į langus. Žmonės truputį atsitraukė, nes daužomi langų stiklai krito tiesiai ant galvų. Tačiau žmonės nesitraukė ir skandavo “Lietuva!, Lietuva!” Tada visai arti stovėjęs tankas iššovė, nuo jo garso aš ir greta stovėjusi mergina nuvirtome. O po to sekė puolimas ir žmonės buvo priversti atsitraukti. Tačiau ir tada nesijautė panikos, žmonės padėjo vieni kitiems, nešė sužeistuosius. Televizijos bokšto viduje taip pat buvo šaudoma, 3-iame aukšte kabojusi Lietuvos vėliava buvo išmesta pro langą. Po kurio laiko tankas pradėjo vaikyti žmones. Žmonės buvo priversti atsitraukti. Tuo metu ir mes atsitraukėme ir grįžome prie mašinos, nes norėjome kuo greičiau nuvažiuoti prie Aukščiausiosios Tarybos. Nuo Televizijos bokšto išvažiavome apie 3 val., tada kareiviai dar šaudė.

Po tokio įvykio išvadas daryti yra labai sunku. Viena aišku, kad žmonės okupantams priešinosi tik tuo, jog stovėjo beginkliai ir nenorėjo okupantams leisti užimti bokšto ir už tai į juos buvo šaudoma. Tam nėra jokių pateisinančių priežasčių.

1991 m. sausio 28 d.