VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Svorobovičius Ričardas, Jono

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS: Buvo užimtas Radijo ir televizijos komitetas, esantis Konarskio gatvėje. Tai įvyko sausio 13-ąją, apie 1.40 val. Tęsėsi apie 20 minučių.

2.1. KAS ĮVYKO?:
2.2. KUR ĮVYKO?:
2.3. KADA ĮVYKO?:
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?:

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau ant laiptų, neleidom praeiti desantininkams, kartu su visais žmonėmis stūmiau juos tolyn nuo durų.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su draugais.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Stovėjau prie laužo. Staiga pradėjo važiuoti šarvuočiai ir dengti sunkvežimiai. Aš nubėgau prie laiptų. Driokstelėjo šūvis, pasirodė dūmai ir tuo pat metu iš sunkvežimio iššoko desantininkai ir pradėjo bėgti link durų. Desantininkai šaudė tuščiais šoviniais, mačiau, kaip automato buože mušė žmogų. Kai po vieno iš sprogimų man užgulė ausys, aš su draugais palei autobusus nubėgome į gatvę. Pamačiau, kaip atvažiavo dar šarvuočių nuo Aukščiausiosios Tarybos, sankryžos viduryje sustojo tankas. Desantininkai buvo ginkluoti automatais. Dar mačiau kareivį, laikantį 10 cm skersmens vamzdį, gal tai buvo sunkusis kulkosvaidis, gal koks prieštankinis šautuvas, tiksliai pasakyti negaliu, nes nespėjau visko gerai įsidėmėti. Gal tai buvo ugniasvaidis?
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 04

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 4 d.