VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Šutkus Augustas, Jono

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Televizijos ir radijo komiteto užgrobimas.
2.2. KUR ĮVYKO?: Konarskio gatvėje, prie Radijo komiteto.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13-ąją, apie 2 val. nakties.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Apie 30 minučių.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Buvau vienas iš eilinių žmonių, gynusių pastatą. Išlipus pirmiesiems tarybinės armijos kareiviams, žmonės spontaniškai ir netvarkingai susiėmė rankomis ir lėtai judėjo prie būrelyje stovinčių TA kareivių. Kareiviai stovėjo ramiai, iškėlę automatus į viršų. Tuo metu kažkam sušukus, kad kareiviai veržiasi prie komiteto durų, su kitais žmonėmis puoliau stumti kareivius nuo laiptų aikštelės prie komiteto durų. Nustūmus beveik visus kareivius nuo laiptų aikštelės, kartu nugriuvau aš ir dar keli žmonės. Kartu su kareiviais atsidūriau koridoriuje tarp pastato sienos ir pastatą blokuojančių autobusų. Po to trumpam netekau klausos ir regėjimo (ausyse spengia, akyse balta) nuo po kojomis sprogusio sprogstamojo paketo.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?:
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Stovėdamas ant Radijo komiteto laiptų aikštelės iš arti mačiau kareivių veiksmus ir veidus. Vieni buvo tikrai pasimetę ir išsigandę, kai kurie bandė aiškintis prieš žmones, kad jie tik vykdo įsakymus. Kiti azartiškai šaukė rusiškus keiksmažodžius, šaudė į viršų ir automatų buožėmis vaikė žmones.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS: Dėl blogo žmonių veiksmų organizavimo pastatas buvo užimtas gana greitai.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 04

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 4 d.