VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Strazdas Stasys, Mykolo

profesija: fizinio lavinimo dėstytojas
pareigos: VU Kūno kultūros katedros vyr. dėstytojas.

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Gyvenu šalia Televizijos bokšto. Naktį pažadino stiprus sprogimo garsas. Prišokę prie lango pamatėme stovinčius tankus, šaudančius iš patrankų. Skubiai apsirengę su žmona išbėgome į lauką ir nuskubėjome prie Televizijos bokšto. Prie administracinio pastato ir prie bokšto buvo susirinkę daugybė žmonių. Bokštas buvo apsuptas keliomis žmonių eilėmis. Mes atsistojome šiaurės vakarų pusėje. Sudervės gatvėje stovintys tankai vis šaudė ir leido tirštą dūmų uždangą. Tai tęsėsi maždaug 15–20 min. Prieš 2-ą valandą tankai pajudėjo. Užvažiavo keliuku tarp administracinio pastato ir vaikų darželio. Dalis tankų iš pietryčių pusės sulaužė bokšto aptvarą ir pasklido po teritoriją. Keli tankai pravažiavo keliuku dar toliau ir pietvakarių pusėje pralaužė tvorą ir suvažiavo į teritoriją tęsdami šaudymą. Atvažiavę desantininkai ties įėjimu prasilaužė pro minią ir pradėjo daužyti stiklus. Nuo dūžtančių stiklų žmonės nuo bokšto truputį atsitraukė, o desantininkai jau iš vidaus, išdaužę langus ir išlindę, ėmė šaudyti, norėdami nustumti žmones tolyn nuo bokšto. Tankai taip pat važiavo į žmones, stengdamiesi juos išskirstyti. Desantininkai, šaudydami virš galvų ir po kojomis, varė žmones už aptvaro.
2.2. KUR ĮVYKO?:
2.3. KADA ĮVYKO?:
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?:

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?:
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Buvau kartu su žmona.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?.
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Tankai, tanketės, desantininkai neperšaunamomis liemenėmis, ginkluoti automatais.
4.3. IŠVADOS: Buvo tikėtasi užgrobti valdžią, bet užgrobėjai neįvertino tokio gyventojų pasipriešinimo ir nedrįso užpulti Aukščiausiosios Tarybos.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 10

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 10 d.