VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Stankus Vytautas, Jono

profesija: mokinys
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Sovietų kariuomenė užgrobė TV bokštą panaudodama grubią jėgą.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie TV bokšto, Karoliniškėse.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13-osios naktį, apie 2 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Viskas tęsėsi apie 2,5 valandos (skaičiuojant ir įvykius po užėmimo).

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Su draugais stovėjome prie bokšto tol, kol į jį įsibrovė sovietų desantas, po to pro tankus atsitraukėme šiek tiek toliau.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?:
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Sausio 13-osios naktį, apie 1.30 val., ant Karoliniškių tilto atriedėjo tankai. Kiek jų buvo, tiksliai pasakyti negaliu. Jie pradėjo šaudyti. Stiprus garsas ataidėdavo net prie bokšto. Žmonės pradėjo šaukti “Lietuva”, dainuoti dainas. Kažkur apie 2 val. tankai pajudėjo prie bokšto. Išlaužę tvorą iš miško pusės, jie važiavo tiesiai prie bokšto. Paskui juos važiavo mašina su kareiviais. Tankai pradėjo sukti aplink bokštą ir šaudyti. Garsas buvo labai stiprus. Žmonės lenkėsi nuo šūvių, bet nesitraukė. Mes su draugais stovėjome prie centrinio įėjimo durų. Kilus šaudymui, žmonės dar labiau susispaudė ir ramiai stovėjo. Staiga pradėjo dužti langai (jų išdužo labai daug). Ir atsisukę pamatėm, jog desantininkai jau viduje. Į žmones jie pradėjo pilti vandenį, kad jie atsitrauktų. Tada visi žmonės pro tankus pradėjo trauktis atgal.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 04

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 4 d.