VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Snabaitytė Janina, Vytauto

profesija: medikė
pareigos: felčerė-laborantė

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?:
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie Televizijos bokšto.
2.3. KADA ĮVYKO?: Sausio 12 į 13 naktį (apie 2 val. nakties).
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Televizijos bokšto užėmimas vyko maždaug 15–20 min.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Tvirta siena stovėjome apsupę Televizijos bokštą, dainavome dainas, skandavome “Lietuva, Lietuva!”
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Kartu buvome su drauge.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 12

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Iš sausio 12 į 13 d. apie 2 valandą nakties tarybinės armijos karinė technika pradėjo supti Televizijos bokštą. Supdami šaudė tuščiais šoviniais iš pabūklų. Mes tuo metu stovėjome prie Televizijos bokšto, dainavome dainas, skandavome “Lietuva!” Priartėję prie Televizijos bokšto šarvuočiai ir desantininkai sustojo prieš beginklę minią žmonių. Vienas šarvuotis, kuris stovėjo priešais mus su atsuktu vamzdžiu, iššovė. Minia paskendo dūmuose. Tai turbūt buvo signalas puolimui. Nuo šarvuočių pasipylė desantininkai, kurie šaudė virš žmonių galvų, automatų buožėmis skyrėsi sau kelią. Dužo langai, šaukė žmonės, bokšto viduje pasigirdo sprogimas. Keli vyriškiai jau nešė pirmuosius sužeistuosius, pasruvusius krauju. Mes atsitraukėme. Apačioje, kur stovėjo greitosios pagalbos mašinos, netoli šaligatvio, gulėjo nušauto vyriškio lavonas. Visos greitosios pagalbos mašinos buvo užpildytos sužeistaisiais, todėl pagalbą teikė ir lengvųjų automobilių vairuotojai.

Mačiau tanko sutraiškytą sunkvežimį, kelis apgadintus lengvuosius automobilius.

Ant kelio stovėjo greitosios pagalbos mašina. Nuo tilto pusės dideliu greičiu atvažiavo šarvuotis, bet paskutinę sekundę sustojo priešais greitąją ir aplenkęs nuvažiavo bokšto link.

Po pusvalandžio pasigirdo, turbūt vadinamojo gelbėjimo komiteto lyderio balsas. Lyderis džiaugėsi įvykdęs tokią kruviną akciją, skelbė, kad valdžia jų rankose. Bet jis nesuprato, jog čia susirinkę ne tie žmonės, kurie trokšta jų valdžios.

Visiškai žmonės buvo atstumti nuo Televizijos bokšto tuomet, kai po aikštę, esančią prie bokšto, dideliu greičiu pradėjo važinėti karinė technika ir prie tvoros, kuri buvo išlaužyta, išsirikiavo TSRS VRM darbuotojai.

1991 m. vasario 12 d.