VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Skuodas Gintautas, Kosto

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Vilniaus TV bokšto šturmas, kurį įvykdė spec. desantininkų dalinys.
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniuje, prie Televizijos bokšto
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 01 13 apie 1. 45 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Buvome prie TV bokšto iki 3.30 val., paskui nuvažiavome prie Aukščiausiosios Tarybos.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjome prie vikšrinių tankų, kuriuos žmonės sustabdė prie bokšto prieigų, ir neleidome jiems toliau judėti link TV bokšto.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 01 25

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Atvažiavome prie TV bokšto apie 1.45 val. Palikome mašiną prie viaduko į TV bokštą. Užvažiuoti viaduku iš Laisvės (Kosmonautų) prospekto buvo neįmanoma, nes prie viaduko jau stovėjo tankas. Užbėgome šlaitu į viršų. Viadukas buvo užstatytas tankų virtinės. Nuėjome prie tos vietos (link TV bokšto), kur stovėjo pirmieji tankai. Tankai toliau judėti negalėjo, nes buvo tankiai apstoti žmonių. Buvo daug tuščių lengvųjų mašinų ir autobusų. Sustojome prie pirmo tanko. Šis sukinėjo bokštelį su vamzdžiu. Už šio tanko stovėjo autobusai PAZ ir LAZ, abu be langų. Trečias tankas (pagal eilę) laikas nuo laiko išleisdavo labai daug baltų ir troškių dūmų, nuo kurių pradėjo skaudėti galvą. Viršuje, nuo TV bokšto, girdėjosi šūviai ir matėsi kaip skrenda trasuojančios kulkos. Girdėjau ir labai stiprius šūvius, kurie sudrebindavo orą. Antrą tanką (tiksliau tanketės, БТР) žmonės buvo apstoję prie pat priekio, nes БТР neturi bokštelio su ilgu vamzdžiu. Priekyje šios tanketės stovėjo apie penkias eiles žmonių. Staiga tanketė pavažiavo į priekį apie metrą, paskui atgal (įsisiūbavo), paskui vėl į priekį apie 5–6 metrus visu greičiu. Visi aplinkui pradėjo šaukti iš siaubo. Žmonės vos ne vos spėjo atšokti nuo БТР. Po kiek laiko užlipome ant kalno. Apačioje pasirodė greitosios pagalbos mašinų žibintai. Mačiau du jaunus vyrukus. Vienas jų buvo užsiėmęs už ausies. Paklausiau, ar nereikia pagalbos, atsakė, kad draugas nieko negirdi, nes netoli jų iššovė tankas.

Prie TV bokšto esanti vielinė tvora kai kur buvo nuversta tankų, už tvoros stovėjo tankai, o tarp jų kareiviai su automatais, jie laikas nuo laiko šaudydavo į orą. Prie TV bokšto jau šeimininkavo desantininkai. Apie 3.30 val. nusprendžiau važiuoti prie AT rūmų.

Išvados: Tai buvo ginkluotų galvažudžių “taikios” pratybos prieš beginklius žmones. Fašistai!!!

1991 m. sausio 25 d.