VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Šiušas Adolis, Petro

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Ginkluotas Televizijos bokšto Karoliniškėse užgrobimas.
2.2. KUR ĮVYKO?:
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d. apie 1.00 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Apie tris valandas.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjome prie bokšto nuo Laisvės prospekto pusės, susikibę už rankų trečioje eilėje. Skandavome “Lietuva”.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Buvau kartu su žmona ir jos seserimi.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS:

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Bevaikščiodami apie bokštą išgirdome tankų bildesį. Atvažiavę prie bokšto teritorijos tankai pradėjo šaudyti, leido dūmus. Žmonės subėgo prie bokšto ir susikibo už parankių. Netoliese žmonės turėjo tranzistorių, tad klausėmės diktorės Bučelytės balso. Mačiau, kaip žmonės, buvę prie tvoros ar už jos, bėgo prie bokšto ir stojo prie jo. Šviesdami stipriomis šviesomis visai prie mūsų atvažiavo keli tankai. Vienas sustojo priešais mus ir atsuko vamzdį į žmones ir iššovė bokšto link. Dužo stiklai ir buvo toks jausmas, kad susprogdins bokštą ir žmones užgrius betono laužas. Žmonės kažkaip pasistūmė į kairę pusę. Mes, perėję teritoriją, priėjome tvorą. Bandėme perlipti, tačiau netoliese pamatėme išverstą tvoros tarpą ir išėjome iš bokšto teritorijos. Leisdamasis šlaitu, mačiau nešant sužeistuosius ar mirusius. Arčiau gyvenamųjų namų ant žemės gulėjo, atrodo, žuvę, o gal sunkiai sužeisti, juos filmavo ir fotografavo žurnalistai. Aplink buvo sumaištis. Mašinos su sužeistaisiais negalėjo išvažiuoti, nes aplink buvo žmonių ir mašinų spūstis.

Buvome labai priblokšti tokiu žvėrišku jėgos panaudojimu prieš beginklius žmones, kurie prie bokšto gražiai dainavo, šoko, vaikštinėjo. Tą vakarą (naktį) prie bokšto buvo labai daug žmonių. Dar ilgai girdėjau prie bokšto šaudant, dangų raižė šviesos, iš garsiakalbio sklido kolaboranto Jermalavičiaus balsas, kad Nacionalinio gelbėjimo komitetas ima valdžią į savo rankas.