VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Šiušaitė Paulė, Adolio

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Radijo komiteto užėmimas.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie Radijo komiteto.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d. prieš antrą valandą nakties.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Apie pusę valandos.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau ant Radijo komiteto centrinių laiptų ir neleidome desantininkams prieiti prie pagrindinio įėjimo.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Buvome su seserimi, pusbroliais ir draugais.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Bestovint ir bestumiant desantininkus nuo laiptų, ant minios, stovinčios ant laiptų, sprogo sprogstamasis paketas, po to vienas žmogus neteko regėjimo, kiti žmonės prašė, kad praleistų sužeistąjį. Pakėlusi galvą pamačiau, kad vienas desantininkas jau stovi ant palangės ir buože daužo langą. Kai nuėjome nuo laiptų mačiau, kaip link greitosios už parankių vedė vaikiną (?) juodą nuo galvos iki kojų, į skutelius suplėšytais drabužiais; mačiau, kaip pagyvenusiai moteriai bintavo galvą. Mačiau sankryžoje stovintį tanką, į visas puses sukiojantį savo vamzdį. Iš gatvėje stovėjusių tankečių išlindę desantininkai stovėjo nusitaikę tiesiai į žmones
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Mano manymu, gatvėje prie Radijo komiteto tanketės stovėjo viena prie kitos. Prasidėjus puolimui ir jam tęsiantis apie 20 min., dar atvažiavo tankų ir tankečių, nepraleido greitosios pagalbos mašinos, skubėjusios prie komiteto. Stovint ant Radijo komiteto laiptų nuo šaudymo į pastatą ant galvos krito tinkas.
4.3. IŠVADOS: Ginkluotą jėgą naudojant prieš beginklius žmones užimtas Radijo ir televizijos komiteto pastatas.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS:

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius.