VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Šiušaitė Gabija, Adolio

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Televizijos ir radijo komiteto užėmimas.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie Radijo komiteto.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 01 13 apie 2 valandą.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Apie 30 min.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Buvau ant laiptų prie centrinių Radijo komiteto durų. Stūmėme desantininkus, besiveržiančius į Radijo komitetą. Desantininkams įsiveržus į komitetą, palei autobusus nušliaužėme į gatvę, kur visai netoli sprogo sprogstamasis paketas. Paskui pasitraukėme prie tvoros ir tuo metu atvažiavo dar daugiau tankų. Sankryžoje tankas sustojo ir į visas puses pradėjo sukinėti vamzdį.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su seserimi ir draugais.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Ant laiptų mačiau per turėklus persvertą desantininką, kuris buvo be šalmo ir apdraskytais rūbais, mačiau sukruvintu veidu moteriškę, kuri ieškojo savo sūnaus.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Šaudė tikrais šoviniais, nes mačiau kaip nuo sienų krito tinkas ir žiežirbos nuo kulkų. Į minią buvo metami sprogstamieji paketai.
4.3. IŠVADOS: Buvo panaudota ginkluota jėga prieš beginklius žmones.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 04.

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius.

1991 m. vasario 4 d.