VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Šilėnas Artūras, Petro

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Užėmė Televizijos bokštą.
2.2. KUR ĮVYKO?:
2.3. KADA ĮVYKO?: Sausio 13-ąją, tarp 2.00–2.30 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Apie 40 min. ar valandą.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Budėjau prie bokšto.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su draugu.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS: Mano manymu, tai buvo bandymas atlikti valstybinį perversmą.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 04

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Su draugu prie Televizijos bokšto atvažiavome prieš pat įvykius. Buvome prie pat bokšto (viršuje). Išgirdę, kad atvažiuoja tankai, su draugu nubėgome prie kalno pakraščio ir pamatėme, jog iš Kosmonautų prospekto pusės atvažiavo 2 tankai ir vienas БТР‘as, jo borto numeris lyg ir 210. Juos sustabdė žmonės ir barikados iš specialiojo transporto (smėlio barstytuvų). Ten stovintis tankas du kartus iššovė. Mes su draugu grįžome prie bokšto. Tuo metu iš kitos pusės atvažiavo visa kolona karinių mašinų. Kai važiavo kolona, aš suskaičiavau apie 4–5 tankus (markė, matyt, T-72), apie 2–3 sunkvežimius su kareiviais ir apie 8–10 БMД (boevaja mašina desanta). Su draugu stovėjome prie įėjimo į bokštą. Tankai pradėjo veržtis iš rytų pusės, buvo išlaužta tvora, pradėtas supti bokštą. Supant bokštą ir vėliau, tankams sustojus, tankai šaudė tuščiais šoviniais. Nuo šūvių dužo aplinkinių namų stiklai, tačiau žmonės nesiskirstė. Tada savo darbą “pradėjo” kareiviai. Kiek mačiau, kareiviai veržėsi iš vienos pusės. Jie pradėjo žmones daužyti automatų buožėmis ir, prasiveržę prie bokšto, išdaužę stiklus, įsiveržė į vidų. Šaudyti pradėjo norėdami nustumti žmones nuo bokšto. Tuo metu pasirodė ir pirmieji sužeistieji, juos išvedinėjo kiti žmonės. Pradėjo šaukti, kad reikalinga greitoji pagalba. Aš nubėgau jos ieškoti. Kai suradome greitąją, tai pamatėme atnešant į kojas sužeistą vyrą (kojos buvo peršautos). Po kiek laiko prie greitosios atnešė dar vieną sužeistąjį, bet jis čia pat mirė. Jam buvo pataikyta į veidą. Kieme pamatėme dar tris žuvusiuosius. Vienam buvo pataikyta į širdį, kitam – į šoną, trečiam – į veidą. Iš pradžių trūko greitųjų pagalbų, todėl sužeistuosius vežė lengvosiomis mašinomis. Grįžti prie bokšto jau nebuvo galimybės, todėl įvykius stebėjom iš devynaukščio namo džiovyklos. Mačiau, kaip žmones vaikė ne tik kareiviai, bet ir tanketės. Jos dideliu greičiu važiuodavo į žmonių grupes ir, matyt, tada suvažinėjo ar partrenkė žmogų. Taip pat šios tanketės vaikė ir pavienius žmones. Kariškiai žmonių išvaikymui naudojo sprogstamuosius paketus, matėsi šaudant trasuojančiomis kulkomis ir apšviečiančiomis raketomis. Trasuojančios kulkos lėkė iš apačios į viršų, link Vingio parko. Buvo atvažiavęs ir šarvuotis su garsiakalbiais. Iš jo pasigirdo raginimai skirstytis ir pranešimas, kad visa valdžia pereina Nacionalinio gelbėjimo komitetui, valstiečių ir darbininkų valdžiai.

1991 m. vasario 4 d.