VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Šalna Algirdas, Jokymo

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Sovietų armijos kareiviai ir tankai šturmavo Vilniaus televizijos bokštą
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniuje, prie Televizijos bokšto
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d., apie 2.00 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Mes buvo apie dvi valandas. Kada tankai „išvalė“ aptvertą bokšto teritoriją, nuėjome prie Aukščiausiosios Tarybos.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Kartu su kitais stovėjome apjuosę Televizijos bokštą, kad neprileistume priešų. Skandavome „Lietuva“ ir „fašistai“
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Ryliškis Kazys, gyvenantis Vilniuje, ir Šalna Kazys, gyvenantis Nemenčinėje.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Tankai ir desantininkai apsupo bokštą.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Buvo šaudoma iš tanko patrankų, automatų, šviečiama prožektoriais, iš bokšto vidaus daužomi langai.
4.3. IŠVADOS: Mes savo kūnais saugojome bokštą. Sovietų armija užpuolė ir neišprovokuota šturmavo pastatą, panaudodama šaunamuosius ginklus.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 01 28

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Aš, Šalna Algirdas, dirbantis Kaune „Pramjoprojekte“, 1991 m. sausio 12 d. budėjau prie Aukščiausiosios Tarybos. Kartu buvo ir mano pusbroliai: Ryliškis Kazys (iš Vilniaus, kuriam šturmo metu nukentėjo klausa) ir Šalna Kazys (iš Nemenčinės). Po pusiaunakčio nuvažiavome pažiūrėti prie Spaudos rūmų, o iš ten ėjome prie Televizijos bokšto. Per radiją išgirdome apie tankų judėjimą link bokšto. Greitai priėję prie TV bokšto, išgirdome artėjančių tankų bildesį. Užbėgę medinėmis kopėtėlėmis į bokšto teritoriją, priėjome prie tvoros ir pamatėme atvažiuojančius tankus, kurie netrukus pradėjo šaudyti iš patrankų, paleido kažkokius dūmus (dujas). Tada mes priėjome prie bokšto, kur stovėjo labai daug žmonių, ir atsistojome vietoje, pažymėtoje 1; 2; 3. Vyko intensyvus šaudymas, žmonės šaukė, kad reikia būti išsižiojusiems. Skandavome „Lietuva“. Kažkas iš minios sušuko „Tankai“. Iš kairės nuo mūsų, pervažiavę tvorą, link bokšto judėjo tankai, šalia jų ėjo desantininkai. Skandavome „fašistai“. Pro mane pravažiavusį tanką žmonės iš priekio laikė rankomis. Iš bokšto viduje buvo daužomi langai, stiklai krito ant žmonių. Visi žmonės pasislinko į priekį. Buvo šaudoma iš lauko į bokštą, girdėjosi, kaip kulkos atsimuša į betoną. Kažkas sušuko, kad iš bokšto mėto žmones, o gal jie patys iš jo šoko. Kai pasukau galvą į dešinę, maždaug 3 m atstumu nuo manęs apie 1 m. aukštyje nuo žmonių galvų, mačiau krintančio žmogaus siluetą – jis buvo tokioje padėtyje, lyg pats šoktų iš bokšto. Žmonės pradėjo skirstytis po teritoriją. Mes su pusbroliu K.Ryliškiu paėjome į priekį kokius 5 metrus ir sustojome prie medelio. Tuoj pat prie mūsų atėjo pusbrolis K.Šalna ir, labai susijaudinęs, vis kartojo, kad tankas pervažiavo mergaitę, o jis pats tik laimingo atsitiktinumo dėka nepateko po vikšrais. Vis dar šaudė. Pusbroliui K.Šalnai kažkoks daiktas (gal kulka, gal gilzė, gal kulkos nukirsta šaka) pataikė koją, bet nesužeidė. Išgirdome šauksmą: „Gydytoją!“ Pusbrolis K.Ryliškis nubėgo prie greitosios pagalbos mašinų ir mes su juo pasimetėme. Vėl paleido dūmus. Mes šiuo metu buvome už bokšto tvoros, prie gatvėje stovinčių tankų. Užėmus bokštą, tankais buvo „valoma“ teritorija aplink jį: tankai, visaip sukiodamiesi, važinėjo po bokšto teritoriją.

Prie bokšto prieigų buvo labai daug žmonių. Žmonės nešė sužeistuosius į greitosios pagalbos automobilius. Nebuvo jokios panikos.

Mes su pusbroliu K.Šalna išėjome prie Aukščiausiosios Tarybos. Ėjo ir kiti žmonės, Eidami matėme, kad atlikę juodą darbą penki tankai grįžo atgal. O prie AT buvo neaprėpiama jūra žmonių...

Tokie yra faktai be emocijų, kuriuos aš pats mačiau.

1991 m. sausio 28 d.