VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Saladžius Vytautas, Justino

profesija: geologas
pareigos: vyr. mokslinis bendradarbis.

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Vilniuje, Karoliniškėse, Televizijos bokšto užgrobimas.
2.2. KUR ĮVYKO?: Televizijos bokšto teritorijoje.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d. maždaug, nuo 1.30 iki 3 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Maždaug 1,5 val., nes po to nepamenu ar dar buvo šaudoma.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Daugiausiai stebėjau, nes kai atbėgau užvažiavo paskutinis tankas ir dengtas sunkvežimis.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su žmona ir bendradarbe.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?: Televizijos bokšto gynėjų (beginklių) šaudymas, žalojimas bei išvaikymas ir Televizijos bokšto užgrobimas TA desantininkų ir tankų pagalba.
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga: 1 lapas detalaus.

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 06.

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius.

4.1. KĄ MATĖTE?

Tankus (vikšrinius), neperšaunamas (?) dengtas mašinas, desantininkus. Paskutinėje tokioje dengtoje mašinoje per garsiakalbį kalbėjo Nacionalinio gelbėjimo komiteto vardu – kad skirstytis ir t.t.

4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE?

Apranga kareivių ir karininkų (kai buvo šviesu atpažinau tuo, kad karininkas be šalmo ir vyresnio amžiaus) desantinė. Su neperšaunamomis liemenėmis, kiekvienas kareivis buvo su šalmu ir papildomai antrą šalmą laikė rankoje, su geležiniais virbais (lazdom, bet ne guminėm), ginkluoti automatais, dūminėm „šaškėm“. Tankai vikšriniai, sunkvežimiai dengti. Tankais iš patrankų buvo šaudoma pavieniais šūviais, matyt, apkurtinimui. Nuo pat pradžių apie valandą girdėjosi serijų ir pavieniai šūviai. Šiaip bet kokius veiksmus nustelbdavo variklių ūžimai bei garsiakalbių triukšmas. Tankai pavieniai ir kryžminai šviesdavo prožektoriais (matyt apakinimui). Visą laiką (apie 2 val.) buvo nešami sužeistieji ar žuvusieji į greitosios pagalbos automobilius, kurie vienas paskui kitą skubėdavo išvežti.

Priėjus prie vielinės tvoros teko pamatyti tiktai žmonių ir tankų bei kitokių siluetų košmarą (mat vis tik buvo tamsoka – nekaip matėsi iš toliau, nes iki vielinės tvoros nuo bokšto apie 100 m).

Maždaug po valandos nuo puolimo pradžios, kai tankai ir desantininkai išvaikė likusius beginklius gynėjus iš bokšto teritorijos ir prie vielinės tvoros angos pastatė tris tankus, desantininkai dar apšaudė jaunimo būrį, kurie šlaitu buvo pakilę ir priėję prie jų protestavo. Sanitarinės mašinos iš to būrio dar išvežė keletą nukentėjusių.

Visa tai įvykdė ir surežisavo prieš Lietuvos Respubliką kovojantieji avantiūristai.

P.S. Aš ir žmona išbuvome iki 5.30 val., paskui parėjom namo, atsigėrėm kavos ir apie 7 val. vėl atėjom ir buvome iki išaušo (maždaug iki 9 val.), norėjome pamatyti kaip atrodo prašvitus.

Liūdna buvo stebėti: išmalta teritorija, išdaužyti stiklai ir t.t. Aplinkui tankai ir sunkvežimiai.

Taip jiems neturi praeiti!

1991 m. vasario 6 d.