VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: RUTKAUSKAITĖ Angelė, Vito

profesija: studentė
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Ginkluotas užpuolimas.
2.2. KUR ĮVYKO?: Radijo ir televizijos komitete.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13-ąją, apie 2 val. nakties.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Negaliu pasakyti.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau susikibusi rankomis ir skandavau “Lietuva!”
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?:
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS: XX a. pabaiga ir tankai prieš beginklius žmones. Savo žodį turi tarti viso pasaulio vadovai.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS:

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Iki tankų pasirodymo žmonės prie Radijo ir televizijos komiteto žiūrėjo televizorių, esantį virš įėjimo į komitetą, šoko, giedojo “Tikėjimo žodžio” bažnyčios atstovai. Negalvojau, kad prie Televizijos bokšto ir čia galėjo įvykti tokios žudynės, todėl netgi į valandas, o tuo labiau minutes, nekreipiau dėmesio. Visa įvyko apie 2 val. nakties. Kažkas pranešė, jog tankai artėja link komiteto. Tačiau žmonės greitai nurimo. Po kokių dešimties minučių sužinojome, kad tankai jau prie mūsų. Iš pradžių žmonės pasimetė. Bet neilgai. Visi susitelkėme prie įėjimo į komitetą. Stovėjau nelabai toli durų. Žmogus prie žmogaus. Kažkas pradėjo skelbti, kad žmonės eitų namo. Tačiau žmonės jautė, jog tai provokacija. Niekas nėjo. Dar prieš tankų atvažiavimą moteris, pribėgusi prie žmonių, sakė, kad matė kareivius, persirengusius civiliais drabužiais. Ji sakė: “Juos galima atpažinti pagal “kerzinius” batus. Jie apsirengę paprastomis striukėmis”.

Pradėjo šaudyti. Žmonės skandavo “Lietuva!” Šaudė tuščiais šoviniais, tačiau be perstojo. Žmonės buvo įsitikinę, kad tai gąsdinimas. Juk negali šauti į beginklius žmones. Dūminiai paketai sproginėjo. Mes turėjome trauktis arčiau komiteto. Pro dūmus nieko nematėme. Manau, jog desantininkai tada pro mus ir praėjo. Išdužo pastato stiklai. Desantininkai jau buvo viduje. Kažkokia moteris šaukė, kad vyrai eitų į vidų gelbėti. Pagalvojau: “Ką beginkliai vyrai gali padaryti prieš ginkluotus kareivius?”

Girdėjom, kaip pastatą pradėjo supti tankai. Aš ir su manim buvę kiti studentai, pasitraukėme. Būti ilgiau nebebuvo prasmės. Basanavičiaus ir Pylimo gatvių sankryžoje ant kiekvieno kampo stovėjo po tris ginkluotus kareivius.