VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.:

profesija: studentas
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Buvo užimtas Televizijos bokštas.
2.2. KUR ĮVYKO?:
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. iš sausio 12 į 13-ąją. Buvo apie 2 val. nakties.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Sunku pasakyti.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Iš pradžių, vos tik sužinojęs, kad artėja tankai su draugėmis ir kitais žmonėmis atsistojau viršuje prie bokšto langų. Kada pradėjo važiuoti tankai ant žmonių, pasitraukėme per tankų padarytą spragą tvoroje.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su seserimis, draugėmis.
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 12

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 metų sausio 12-osios vakare apie 23 val. su draugėm nuvykom prie Televizijos bokšto. Atvykus viskas buvo ramu. Žmonės ramiai klausė radijo, šoko, dainavo. Kiti paprasčiausiai vaikščiojo ar sėdėjo.

Po kelių valandų, apie 1.30 val., o gal ir šiek tiek vėliau ar anksčiau, sunku pasakyti tikrą laiką, nusileidau su Alma Juronyte prie įėjimo, pro kur įeidavo ekskursijos. Vos tik nusileidus pasigirdo šauksmas, kad atvažiuoja tankai. Greitai sugrįžę pas paliktus draugus ir perspėję apie tankus, atsistojome prie pačių stiklų iš priešingos nei pagrindinis įėjimas pusės.

Pasigirdo motoro ūžesiai ir pamačiau dūmus. Tiksliai neprisimenu, ar kitoje pusėje tvoros pirma pasirodė kareiviai, ar pirma pradėjo šaudyti tankai. Tankų šūvių garsas buvo labai garsus. Atrodė, kad subyrės visas bokštas. O tuo tarpu kareiviai tai perlipdavo tvorą, tai sugrįždavo atgal. Man tai priminė savotiškus manevrus. Žmonės buvo susikibę už rankų, skandavo “Lietuva, Lietuva!” Jaunuolių grupė siūlė kareiviams keliauti namo. Staiga iš visai kitos pusės pasirodė tankai ir šarvuočiai. Pralaužę tvorą tankai išsiskyrė ir pradėjo spausti žmones iš dviejų pusių. Jų žibintai akino mane, turbūt ir kitus. Vos spėjau atsitraukti nuo stiklo, jis subyrėjo nuo smūgio bangos. Žmonės nustūmė mane ir aš atsidūriau visai netoli tanko. Tankas buvo sunkusis. Numeris ant jo triženklis ir prasideda skaitmeniu “5”. Ant bokštelio sėdėjo kareivis. Atsisukęs pamačiau suklupusius žmones ir pats suklupau. Atsikėlęs ir atsisukęs pamačiau, kaip vienas desantininkas šaudė į viršų po bokšto atbraila. Nuo kulkų byrėjo tinkas. Kareiviai buvo su neperšaunamomis liemenėmis, su šalmais ir su pilna ginkluote.

Einant prie spragos tvoroje, virš žmonių galvų praslinkdavo šviesos srautas ir karts nuo karto pasigirsdavo automato papliūpos. Perėjus į kitą pusę tvoros matėsi kaip susigrupavo kareiviai prie pagrindinio įėjimo. Susitikęs su draugėmis nuėjom į VPI bendrabutį. Netoli nuo bokšto pasivijom jaunuolį, kurio rankos buvo kruvinos. Jis pasakė, kad išnešė sutraiškytą tanko žmogų. Einant per Vingio parką dar ilgai girdėjosi šūviai ir per garsiakalbį rėkiami žodžiai, kad visi skirstytųsi ir kad čia veikiama liaudies vardu. Kalbėta lietuviškai.

1991 m. vasario 12 d.