VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Ramanauskas Rimtautas.

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Sovietų kariuomenės puolimas.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie Radijo ir televizijos komiteto pastatų Vilniuje, Konarskio g.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d. po 2-os val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Buvau iki 5.00 val.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Saugojau Radijo komiteto pastatą su kitais žmonėmis.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?:
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?: Akustinė trauma, po tankų patrankų šaudymo.
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?: Užgultos ausys, svaigsta galva.

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Kariuomenės įvažiavimą į Konarskio g. ir puolimo pradžią.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Pirma važiavo mašina su antenomis. Šarvuočiai. Mašinos su automatais ginkluotais kareiviais. Tankai. Kareiviai ir tankai šaudė virš žmonių galvų. Mėtė dūminius paketus. Kita grupė kareivių puolė Radijo komiteto pastato pagrindinį įėjimą. Daužė automatais duris užstojusius žmones, veržėsi per išdaužtus langus. Mačiau sumuštus ir kruvinus 4–5 gynėjus. Vieną smarkiai kraujuota galva vyrą pro mane žmonės nuvedė į greitosios pagalbos mašiną. Prieš beginklius žmones – kariškių žiaurumas. KPSS niekšiška demagogija (aidint šūviams, virstant dūmams iš garsiakalbių sklido pareiškimai apie jų kovą už žmogiškumą, darbo žmonių interesų gynimą ir panašiai).

4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 01 31

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. sausio 31 d.