VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Ralytė Rima, Jurgio

profesija: med. sesuo.
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Sovietų armija užpuolė beginklius žmones, saugančius Radijo ir televizijos komiteto pastatą.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie Radijo ir televizijos komiteto pastato.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 01 13, apie 2 valandą.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Apie pusę valandos.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau prie pagrindinio įėjimo laiptų.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?:
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?: Buvau sužeista sprogstamojo paketo.
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 06

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. sausio 13-ąją, apie 2.00 val., tankų kolona apsupo komiteto pastatą, desantininkai puolė prie pagrindinio įėjimo. Eile išsirikiavę kareiviai su automatais nieko nebeišleido iš teritorijos, šaudė, mėtė sprogstamuosius paketus.

Iš pradžių, kaip supratau, šaudė tuščiais šoviniais, bėgančius žmones mušė „bananais“. Vėliau šaudė tikrais šoviniais. Gulint prie pastato ir bandant pakilti ir bėgti, šaudydavo virš galvų, mesdavo į kojas sprogstamuosius paketus, ant galvų biro stiklai, tinkas, girdėjosi kulkų švilpimas. Matėsi lekiančios kulkos (kaip žiežirbos tolyn lekiančios linijos). Tikriausiai šaudė ir iš tankų, nes buvo siaubingas trenksmas, bildesys, nuo kurio byrėjo langų stiklai. Mačiau bėgančius aukštyn tamsiais koridoriaus laiptais desantininkus, pasišviečiančius prožektoriais, važiuojantį aukštyn tanką lauko laiptais. Visa teritorija nuolatos buvo apšviečiama galingais prožektoriais.

Turėjo būti daug sužeistų, nes iš šios vietos nuolat važiavo greitosios pagalbos mašinos.

Gal po pusės valandos nuo šių įvykių pradžios, prie mūsų autobuso atėjęs raudonraištis liepė išsinešdinti per 1 minutę, kitu atveju į mus paleis ugnį (jo nemačiau, nes sėdėjau sužeista autobuse, man pasakojo draugė). Išvažiuojant iš teritorijos, kareivių su automatais vora praleido autobusą prasiskirdama. Sustojom tolėliau. Buvo paleistos kažkokios dujos, nes buvo labai bjauri smarvė, atbėgę žmonės ašarojo, kosėjo.

Aš nerandu žodžių šitiems siaubingiems įvykiams pateisinti.

1991 m. vasario 6 d.