VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Ragulskytė Zita, Vytauto

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Desantininkai šaudė į beginklius žmones. Nušovė mano draugą Titą Masiulį.
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniuje, prie Televizijos bokšto.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13-ąją, apie 2.00 val. nakties
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Iki ryto (apie 2 val.).

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau susikibusi rankomis prie Televizijos bokšto sienos.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 01 28

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Išgirdę kvietimą vykti prie Televizijos bokšto, iškarto nuvykome. Mums bėgant link Televizijos bokšto, girdėjosi šaudymas ir sprogimai, byrėjo stiklai. Pribėgę prie vielinės tvoros pamatėme, kad ji tolėliau išversta. Mums bėgant link bokšto sienos, pro mus pravažiavo tankai ir tanketės. Iš mašinos iššoko desantininkai ir nubėgo link įėjimo į bokštą. Prie bokšto sienos susikibę rankomis stovėjo žmonės (kokios 6 eilės). Mes pribėgę prie jų, visi penki susikibom rankomis ir stojome į pirmąją eilę. Tankai pradėjo manevruoti – sustoja, apsisuka. Atrodė, kad šaudo ne tik lauke, bet ir iš bokšto. Desantininkai mėtė sprogstamuosius paketus. Mus pradėjo stumti žmonių masė nuo įėjimo į bokštą. Mes paleidome vieni kitų rankas ir aš išgirdau Tito Masiulio žodžius: “Palaukite. Aš tuoj...” Pasitraukėme truputėlį į šoną ir pamatėme, kad Tito su mumis nėra. Apšvietus prožektoriumi aš pamačiau Titą prieš tanką iškėlusį rankas. Mano manymu, jis stabdė tanką, po kuriuo galėjo būti nukritęs žmogus. Buvo tamsu. Šaudymas vyko labai intensyviai. Valentinas nuėjo jo ieškoti, bet greitai grįžo neradęs.

Paskui pasitraukėme ant kalniuko. Pamatėme, kad apačioje ant kelio stovėjęs tankas leido kažkokius dūmų kamuolius. Ten sustoję pradėjome pasitikinėti kiekvieną sužeistąjį, nes tikėjomės, kad ten gali būti mūsų draugas Titas. Pamatėme keturis vyrus nešančius sužeistąjį. (Tai buvo tuo momentu jau trečias.) Pamatėme, kad tai Titas. Pamačiau širdies plote žaizdą. Mes jį nulydėjome į greitosios pagalbos mašiną.

Niekada negalvojau, kad gali kariškiai šaudyti, mušti.

1991 m. sausio 28 d.