VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Pilotienė Aurelija, Ipolito

profesija: inžinierė
pareigos: inžinierė-technologė.

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: 1991 01 11 desantininkai tankų ir ginklų pagalba užgrobė Spaudos rūmus Vilniuje, o 1991 01 13 – Televizijos bokštą.
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniuje, prie Spaudos rūmų ir prie Televizijos bokšto.
2.3. KADA ĮVYKO?: Prie Spaudos rūmų – 1991 01 11; prie Televizijos bokšto – 1991 01 13.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Prie Spaudos rūmų nuo 11.45 val. (kai pamačiau Viršuliškių gatve važiuojant tankus) iki 13.00–13.30 val. Prie Televizijos bokšto – naktį 1991 01 13 nuo 1.30–1.45 val.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Prie Spaudos rūmų atbėgau, kai desantininkai jau buvo įsiveržę į rūmus, tačiau vis dar Kosmonautų (Laisvės) prospektu važiavo tankai, šaukėme “Lietuva”. Prie Televizijos bokšto stovėjome susikibę rankomis aplink bokštą.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?:
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Prie Spaudos rūmų karininkas nuo tanko šovė iš automato ir sužeidė vaikiną į skruostą; prie Televizijos bokšto brutalią desantininkų, ginkluotų automatais, tankais, šarvuočiais, jėgą prieš beginklius žmones.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Dėmėta apranga, šalmai, automatai, tankai, šarvuočiai.
4.3. IŠVADOS: SSRS norėjo mus pavergti karinės jėgos pagalba, nuversti mūsų teisėtai išrinktą valdžią. Jų tikslas išnaikinti vadinamąsias mažas tautas ir išlaikyti imperiją. Jie neįvertino, kad mūsų tauta didelė ir stipri.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 05

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 01 11 – apie 11.45 val. iš savo buto lango pamačiau Viršuliškių gatve važiuojančius tankus. Išgirdau Spaudos rūmų sireną ir greitai nubėgau ten. Kai atbėgau, rūmai jau buvo užimti, stiklai išdaužyti, prie šoninių rūmų durų stovėjo didelis būrys desantininkų. Prie centrinio įėjimo stovėjo žmonės ir šaukė “Lietuva”. Tankų pabūklų vamzdžiai buvo nukreipti į žmones, ant tankų stovėjo su šalmais ir ginkluoti automatais dėmėta apranga kareiviai. Staiga nuo tanko pasipylė automato papliūpos, šovė karininkas ir sužeidė vaikiną į skruostą. Buvo japonų, norvegų žurnalistai, jiems matant sužeidė šį jaunuolį.

1991 01 13 – nuo 24 val. budėjome prie Televizijos bokšto. Apie 1.30–1.45 val. išgirdome pabūklų šūvius, sustojome aplink bokštą ir susikibome rankomis. Šaukėme “Lietuva” ir “gėda”. Tankai ir šarvuočiai kilo į kalną, po to tiesiai, nuvertę aptvarą, pasuko į mus. Iš tanko pasigirdo įrašas: “Valdžia nuversta, skirstykitės namo, jūs suklaidinti”, o tuo metu tankų pabūklai šaudė be pertraukos, byrėjo stiklai, aplinkui buvo dūmų uždanga, tratėjo automatai. Desantininkai mus atstūmė nuo bokšto. Tuo metu mes pamatėme gulintį žmogų (sužeistą ar žuvusį), puolėme prie jo, tačiau jauni vaikinai jį greitai nunešė žemyn. Lipant žemyn pro mus nešė sužeistus ir žuvusius. Apačioje viena po kitos važiavo greitosios pagalbos mašinos. Gatvėse buvo daug tankų sulamdytų mašinų.

1991 m. vasario 5 d.