VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Petronis Petras Audronis, Petro

profesija: ekonomistas
pareigos: vyriausias buhalteris valstybinėje įmonėje “Dovana”.

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d. naktį budėjau prie Televizijos bokšto, kuris buvo užpultas desantininkų su tankais. Užpuolikai partrenkė mane, šaudė tuščiom kulkom į veidą.
2.2. KUR ĮVYKO?: Aš stovėjau prie bokšto centrinio įėjimo, prie stiklinių durų.
2.3. KADA ĮVYKO?: Užpuolimas prasidėjo sausio 13 d. 2 valandą nakties. Atvažiavus tankams, jiems pradėjus šaudyti, man už nugaros pradėjo byrėti stiklai ir mes truputį atsitraukėme, po kiek tai laiko pamačiau dešinėje pralaužtą žmonių grandinę, pro kurią įsiveržė desantininkai su automatais ir sulindo pro sudužusius langus į bokštą ir pradėjo viduje šaudyti, toliau daužė stiklus į mūsų pusę ir šoko mus vyti, mosuodami automatais bei kažkokiom lazdom.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?:

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Mes stovėjome susikabinę rankomis, po to bandėme juos sulaikyti atstatę į priekį kumščius. Jie mėtė kažkokius paketus, kurie sproginėjo po kojomis. Mes po truputį traukėmės, netikėtai gavau smūgį į petį ir nukritau po tanku., kuris tuo metu stovėjo. Nukritęs pajutau, kad kažkas man padeda atsikelti ir traukia tolyn. Atsistojęs pamačiau kartu buvusį brolį Petronį Algirdą, Petro. Jis buvo visą laiką su manim. Truputį pasitraukęs pamačiau, kad neturiu kailinės kepurės, šokau į priekį po tanku jos pasiimti, man priešpriešiais iššoko desantininkas ir pradėjo tuščiais šoviniais šaudyti į veidą. Veidas buvo kaip adatų subadytas, po to dar visą dešimtį dienų jaučiau tų šūvių dūrius, iš po odos išlysdavo parako gabaliukai.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?:
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Labai keistai atrodė desantininkų veidai: akys stiklinės, žiūri į tave ir atrodo nemato žmogaus.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Apranga desantinė, automatai trumpi, rankose lazdas dar turėjo. Tiesa, po tuščių šūvių garsų išgirdome su broliu ir tikrus šūvius, po to matėme šaudant virš žmonių galvų trasuojančiomis kulkomis.
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 13

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

P.S. Kai buvome nustumti kokius 10 m nuo bokšto, jau girdėjome apie tai, kad kitoje bokšto pusėje guli daug susmukusių žmonių. Vėliau, kai nuėjom su broliu į gatvę, pamatėme daug greitosios pagalbos mašinų, į kurias buvo sodinami prie bokšto sužeisti žmonės.

1991 m. vasario 13 d.