VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Pauliukienė Ilona, Algirdo

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?:”Nacionalinio gelbėjimo komiteto” Lietuvos žmonių “gelbėjimas”.
2.2. KUR ĮVYKO?: Prie Vilniaus televizijos bokšto.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d. nuo 1.30 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Prasidėjo naktį maždaug 1.30 val., o tęsėsi nežinau kiek, gal valandą, gal ilgiau.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?:
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?:
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Kaip tankai traiškė mašinas.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 01 26

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Į Vilnių prie Aukščiausiosios Tarybos atvažiavome 1991 sausio 13 d. apie 24 val. Pavaikščioję truputį daugiau nei valandą, pamatėme atvažiuojančių tankų, tankečių koloną. Pamatę, kad kolona pravažiuoja pro Aukščiausiąją Tarybą, mes skubiai sulipome į mašiną ir sekėme, kur jie važiuos. Kolona pasuko link TV bokšto. Pastatę mašiną, sekėme tankų koloną. Staiga iš vienos mašinos per garsiakalbį išgirdome maždaug tokius žodžius: “Važiuoja nacionalinio gelbėjimo komitetas. Jūsų valdžia neteko galios. Eikite namo. Jūsų namuose laukia motinos, tėvai, seneliai, anūkai ir t.t. Priešintis beprasmiška”. Kalbėjo rusų bei lietuvių kalbomis. Kadangi jie važiavo negreitai, mes ėjome šalia jų mašinų. Pauliukas Edmundas tuo metu filmavo su kamera ir šį vaizdą bandė įamžinti. Jam befilmuojant vienas kareivis iš tanko nusitaikė pistoletu ir šovė į befilmuojantį, bet šovė jis tuščiais šoviniais. Ačiū Dievui!

Kareivių veidai buvo baisūs! Jie žiūrėjo nieko nematančiomis akimis ir atrodė nieko negirdi! Baisūs buvo jų veidai! Pagalvojau, kad jie buvo prigirdyti narkotikų. Važiavo jie ne taip greit ir šlavė savo kelyje viską, kas tik pasitaikė. Skersai kelio stovėjo smėlio barstytuvas – jį pervažiavo, stovėjo “Žiguli” valdiškais numeriais – ir per jį... Liko tik krūva metalo laužo... Toliau tankams reikėjo įsukti į keliuką. Ir vėl... Aplinkui kiek mašinų stovėjo, visos nukentėjo. O šone stovėjo baltos spalvos “Moskvič” (krovininis), tai per jį specialiai važiavo. Traiškė mašinas lyg žaisliukus. Atrodė, jų jau niekas nesustabdys. Tankai nuvažiavo link TV bokšto, o mes dar spėjome išgirsti tankų šūvius, automatų kalenimą. Matėme, kaip apsupo bokštą... Tada mes išvykome prie Aukščiausiosios Tarybos, nes galvojome, kad tankai dabar važiuos ten...

P.S. Grįžę namo, po šių įvykių, nustebome, kad visa tai, ką filmavome... nepavyko. Turbūt buvo per silpna kamera, o gal dėl tamsos... Žiūrim į juostą ir vos sulaikom ašaras... Tokie reikalingi kadrai, o čia... Nieko nesimato...

1991 m. sausio 26 d.