VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Pauliukas Valdemaras, Antano

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Sovietų armija užėmė Televizijos bokštą
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilniuje, Sudervės gatvėje
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 01 13, apie 1.30 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: apie 1–1,5 val.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?:
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?:
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?:

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Kaip tankų ir tankečių kolona važiuodama traiškė mašinas, tankai šaudė iš pabūklų.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?:
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 01 27

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. sausio 13-ąją, truputį po vidurnakčio, aš, žmona, mama ir du mano broliai atvažiavome į Vilnių. Iš karto nuvykome prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Mums ten būnant, pro AT pravažiavo didelė tankų, tankečių ir dengtų karinių mašinų kolona. Mes sėdome į automobilį ir nusekėme paskui koloną, kuri važiavo link TV bokšto. Sudervės gatvėje kolona sustojo, mes palikome mašiną ir nubėgome link TV bokšto. Gatvėje stovėjo daug mašinų, bet tankams jos nebuvo kliūtis. Tankai važiavo ir per lengvuosius automobilius, ir per sunkvežimius, nekreipdami dėmesio į nieką. Pirmiausia pervažiavo automobilį VAZ-2108, kuris stovėjo kelkraštyje, o paskui nustūmė ZIL‘ą, kuris buvo pastatytas skersai kelio. Prie užvažiavimo ant pylimo „su žeme sulygino“ smėlio barstytuvą ZIL. Susidarė toks įspūdis, kad kareiviai tyčiojasi iš beginklių žmonių bejėgiškumo. Ant pylimo stovėjo būrys žmonių. Vienas tankas, norėdamas išvaikyti žmones, pradėjo važiuoti ant jų. Tuo metu kitas tankas, važiuodamas pylimu, pradėjo šaudyti iš pabūklo. Kai žmonės pasitraukė nuo tanko į šalį, tankas važiavo paskui juos. Šalia pylimo stovėjo dvi lengvosios mašinos. Iš pradžių tankas pro jas pravažiavo, bet paskui sustojo ir specialiai atbulas užvažiavo ant jų. Žmona nuo šių vaizdų pradėjo alpti, todėl teko grįžti atgal į automobilį.

1991 m. sausio 27 d.