VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Pakalenka Jonas, Jono

profesija:
pareigos:

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: Radijo ir televizijos komiteto užgrobimas.
2.2. KUR ĮVYKO?: Vilnius, Konarskio gatvė 49.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 m. sausio 13 d. apie 2 val.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Įvykio vietoje buvau nuo 2 iki 3 val.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Su ten buvusia žmonių minia vieningai skandavome “Lietuva!”, “Lietuva!”. Stengėmės sugėdinti kareivius dėl jų netinkamo elgesio.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?

3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?:
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Apranga dryžuota, šilta. Visi kareiviai buvo su neperšaunamomis liemenėmis, šalmais, ginkluoti automatais. Šarvuočiai važiavo kaip šeimininkai, nekreipdami dėmesio, kad stovi žmonių automobiliai.
4.3. IŠVADOS: Liaudis ginklų neturėjo. Į juos buvo šaudoma, traiškomi tankų vikšrais, mušami automatų buožėmis, nuodijami įvairiausiomis dujomis.

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 01 28

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

Mums būnant prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų išgirdome šūvius. Mums bėgant link palikto automobilio, prie mūsų prisijungė Lina Mangevičiūtė. Ji mokosi Vilniaus chemijos technikume.

Įvykio vietoje šaudė. Stovėjo keli BTR ir kariški sunkvežimiai. Kareiviai buvo labai pikti ir pastoviai šaudė. Man beeinant link Radijo ir televizijos komiteto pro mane pranešė du sužeistus vaikinus. Jie abu gulėjo ant neštuvų. Vienam buvo sudraskytas veidas ir suplėšyti rūbai. Kitas buvo sužeistas į koją.

Tolumoje per garsiakalbį pranešinėjo, kad valdžią perėmė Lietuvos nacionalinio gelbėjimo komitetas. Liaudis į tai reagavo švilpimu ir šūksniais “Lietuva, Lietuva!” Po kiek laiko atvažiavo dar keli šarvuočiai su kareiviais ir tankai. Tankai šaudė. Iš gretimo namo pabiro langų stiklai. Manau, kad žmonės kurie stovėjo šalia devynaukščio, galėjo nukentėti nuo stiklo šukių.

Kai grįžome prie automobilio pamatėme, kad bagažinė atidaryta. Mums bevažiuojant pasigirdo kurtinantis trenksmas. Tai į mus šovė tankas. Nuo oro bangos vėl atsidarė bagažinė ir atšoko užpakalinis langas. Buvo pažeista ir automobilio instaliacija (dingo šviesa).

1991 m. sausio 28 d.