VILNIAUS UNIVERSITETAS. ŽINIŲ BAZĖS „FAKTAI“ ANKETA

1. LIUDININKO PAVARDĖ, VARDAS, t.v.: Norkevičius Antanas, Antano

profesija: fizikas
pareigos: studentas.

2. ĮVYKIO TRUMPAS APRAŠYMAS:

2.1. KAS ĮVYKO?: SSRS kareiviai užėmė Televizijos bokštą.
2.2. KUR ĮVYKO?: Ten pat.
2.3. KADA ĮVYKO?: 1991 01 13, apie 2.00 val. nakties.
2.4. KIEK LAIKO TĘSĖSI?: Bokšto paėmimas tęsėsi apie 10 min., o šaudymas į aplink susirinkusius žmones apie valandą.

3. LIUDININKO ROLĖ ĮVYKIO METU:

3.1. KĄ DARĖTE?: Stovėjau prie bokšto susikibęs rankomis su kitais susirinkusiais.
3.2. SU KUO KARTU BUVOTE (išvardinkite kitus liudininkus)?: Su kaimynu Ragūnu (pavardės nepamenu).
3.3. KOKIAS ĮVYKIO PASEKMES PATYRĖTE JŪS IR KITI LIUDININKAI?
3.4. KOKIA JŪSŲ, JŪSŲ VAIKŲ, KITŲ LIUDININKŲ BŪKLĖ ŠIUO METU?

4. DETALUS ĮVYKIO APRAŠYMAS:

4.1. KĄ MATĖTE?: Tankus, automatais ginkluotus kareivius, daug sužeistų ir 2 žuvusius.
4.2. KOKIUS FAKTUS IR DETALES PRISIMENATE (apranga, ginklai, technika, jos tipai, numeriai, kaip tai buvo panaudota, kokios pasekmės ir rezultatai)?: Kariai su neperšaunamomis liemenėmis stovėjo atkišę durtuvus į žmones, o iš už nugarų pylė vandenį. Nebuvo kur pasitraukti, kol jie šiek tiek neprasiskyrė. Iš bokšto girdėjosi raginimai skirstytis, o kareiviai šaudė į besitraukiančius. Šūviai aidėjo net miškelyje, esančiame prie Architektų 105, iš to galima spręsti, kad vykdant šią operaciją aplinkiniai rajonai buvo taip pat pilni ginkluotų karių. Kariai buvo kažkuo „apgirdyti“, nes jų akys buvo tarsi stiklinės.
4.3. IŠVADOS:

5. PRIEDAI:

Foto nuotraukos, video ar audio įrašai, schemos ir kita medžiaga:

6. ANKETOS UŽPILDYMO DATA IR PARAŠAS: 1991 02 05

PASTABA: detalų įvykio aprašymą pateikite ant papildomų popieriaus lapų, išskiriant 4.1, 4.2, 4.3 poskyrius

1991 m. vasario 5 d.